معرفی دانشنامه زن مسلمان

معرفی دانشنامه زن مسلمان (2)

آقای دکتر نعمت الله صفری فروشانی رییس دانشنامه زن مسلمان در گفتگویی تاریخچه، اهداف و روند فعالیت این دانشنامه را تشریح کرد.

نشست خبری سخنگوی دانشنامه زن مسلمان روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 با حضور خبرنگاران رسانه‌های قم در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهراء برگزار شد.