در خانواده، زنان با استفاده از جدیدترین اطلاعات و دانش در رابطه با موضوعات مختلف زندگى و آموزش به دیگر اعضاى خانواده و همچنین دقت و نظارت در انجام‌دادن صحیح آن‏ها مى‏توانند روش‏هاى نوین و بهینه را جانشین باورهاى غلط و غیراقتصادى اعضاى خانواده کنند و سطح فرهنگى و اجتماعى خانواده را بیش از پیش افزایش دهند. در این پژوهش، بهره‌وری اقتصادی خانواده از جمله مشارکت زنان در هزینه‌کرد درآمد خانواده، تغییر و اصلاح رفتارهای مصرفی، نظارت زنان بر نحوۀ مصرف خانواده، اعمال محبت مادرانه برای ایجاد انضباط اقتصادی و آموزش رفتار درست اقتصادی به فرزندان از جنس تقسیم کار و ایفای نقش و... در خانواده مد نظر است. برای شناسایی مؤلفه‏ های ذکر‌شده از نظریه‏ های منابع، قدرت، نظریۀ سیستمی و توانمندسازی استفاده شده است. روش تحقیق پژوهش در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پیمایشی بود که با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای چند‌مرحله‌ای بر 200 زن متأهل شهرستان اهواز انجام شد. تکنیک نمونه‌گیری استفاده‌شده نمونه‌گیری طبقه‏ ای چند‌مرحله ‏ای است. یافته‌ها نشان می‏دهند که متغیرهای مشارکت زنان در هزینه‌کرد درآمد خانواده، تغییر و اصلاح رفتارهای مصرفی، نظارت زنان بر نحوۀ مصرف خانواده، اعمال محبت مادرانه برای ایجاد انضباط اقتصادی و آموزش رفتار درست اقتصادی به فرزندان با متغیر وابستۀ بهره‌وری اقتصادی خانواده رابطۀ مثبت دارد. براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند‌متغیری، مشارکت زنان در هزینه‌کرد درآمد خانواده و تغییر و اصلاح رفتارهای مصرفی از تبیین‌کننده‏ های مهم‌ بهره‌وری اقتصادی خانواده معرفی شد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نزدیک به 39/0‌ درصد از واریانس بهره‌وری اقتصادی خانواده از سوی متغیرهای تحقیق تبیین می‌شود.

کلید وازه ها:اقتصاد خانواده  ،درآمد خانواده ، مشارکت زنان در اقتصاد خانواده ، نقش زن در اقتصاد خانواده،  سیره رضوی ، مصرف خانوار،  بهره‌وری اقتصادی 

منتشرشده در مقالات

در خانواده، زنان با استفاده از جدیدترین اطلاعات و دانش در رابطه با موضوعات مختلف زندگى و آموزش به دیگر اعضاى خانواده و همچنین دقت و نظارت در انجام‌دادن صحیح آن‏ها مى‏توانند روش‏هاى نوین و بهینه را جانشین باورهاى غلط و غیراقتصادى اعضاى خانواده کنند و سطح فرهنگى و اجتماعى خانواده را بیش از پیش افزایش دهند. در این پژوهش، بهره‌وری اقتصادی خانواده از جمله مشارکت زنان در هزینه‌کرد درآمد خانواده، تغییر و اصلاح رفتارهای مصرفی، نظارت زنان بر نحوۀ مصرف خانواده، اعمال محبت مادرانه برای ایجاد انضباط اقتصادی و آموزش رفتار درست اقتصادی به فرزندان از جنس تقسیم کار و ایفای نقش و... در خانواده مد نظر است. برای شناسایی مؤلفه‏ های ذکر‌شده از نظریه‏ های منابع، قدرت، نظریۀ سیستمی و توانمندسازی استفاده شده است. روش تحقیق پژوهش در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پیمایشی بود که با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای چند‌مرحله‌ای بر 200 زن متأهل شهرستان اهواز انجام شد. تکنیک نمونه‌گیری استفاده‌شده نمونه‌گیری طبقه‏ ای چند‌مرحله ‏ای است. یافته‌ها نشان می‏دهند که متغیرهای مشارکت زنان در هزینه‌کرد درآمد خانواده، تغییر و اصلاح رفتارهای مصرفی، نظارت زنان بر نحوۀ مصرف خانواده، اعمال محبت مادرانه برای ایجاد انضباط اقتصادی و آموزش رفتار درست اقتصادی به فرزندان با متغیر وابستۀ بهره‌وری اقتصادی خانواده رابطۀ مثبت دارد. براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند‌متغیری، مشارکت زنان در هزینه‌کرد درآمد خانواده و تغییر و اصلاح رفتارهای مصرفی از تبیین‌کننده‏ های مهم‌ بهره‌وری اقتصادی خانواده معرفی شد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نزدیک به 39/0‌ درصد از واریانس بهره‌وری اقتصادی خانواده از سوی متغیرهای تحقیق تبیین می‌شود.

کلید وازه ها:اقتصاد خانواده  ،درآمد خانواده ، مشارکت زنان در اقتصاد خانواده ، نقش زن در اقتصاد خانواده،  سیره رضوی ، مصرف خانوار،  بهره‌وری اقتصادی 

این پایان نامه به بررسی «نگرشهای مختلف به زنان» در قرآن مجید و در ادیان سه گانه اسلام و یهود و مسیحیت پرداخته و با استناد به متون مقدس این ادیان «مواد اشتراک و اختلاف» را متذکر شده است. روش کار در این پژوهش استفاده از قرآن مجید و کتاب مقدس و روش کتابخانه است است. در نتیجه این پژوهش می توان گفت که کتب عهدین به دلیل اینکه پس ا ز نزول بر پیامبرانشان مستقیما توسط خود آنان و یا در زمان حیات آنان کتابت نشده و اینکه توسط شاگردانشان جمع آوری شده نمی تواند همه آیات آن از جهت اعتبار و ارزش مورد اعتماد قرارگیرد و می توان اینگونه بیان کرد که جامعیت و شیوایی مباحث قرآنی چنان است که شخصیت زن به عنوان یک انسان همپای مردان و موجودی دارای طبیعتی معنوی و والاست که مستحق همه حقوق و مزایای مادی و معنوی می باشد.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 14:53

بررسی تطبیقی عده زنان در مذاهب خمسه

انحلال نکاح و نزدیکی به شبهه، تکلیفی را تحت عنوان نگه داشتن عده برای زن ایجاد می کند. در این تحقیق با مراجعه به منابع فقهی امامیه و اهل سنت سعی شده است که مورد بررسی قرار گیرد.وقوع نزدیکی بین زن و مرد و قرار داشتن زن بین سن بلوغ و یائسگی شرط وجوب عده است اما اهل سنت، زنان یائسه را نیز معاف از این تکلیف نمی دانند. زنی که مکلف به نگه داشتن عده است، در صورت باردار بودن می باید تا زمان وضع حمل به انتظار بنشیند. در صورت غیر باردارد بودن، مدت زمانی که زن در طلاق، فسخ و انفساخ نکاح دایم و نزدیکی به شبهه عده نگه می دارد، درصورت داشتن عادت زنانگی منظم، بر اساس اعتقاد امامیه سه طهر می باشد، اما اهل سنت درفرض مذکور عده زن را در سه حیض می دانند. در صورت وجود دو سبب وجوب عده، بنا براعتقاد اکثریت فقهای امامیه، شافعیه و حنابله، زن می یابد دو عده نگه دارد اما سایر مذهب معتقد به تداخل دو عده هستند. عده زن بیوه غیر باردار به اتفاق تمامی مذاهب چهار ماه و ده روز است.عده انحلال نکاح منقطع در صورت غیر باردار بودن زن و داشتن عادت منظم به اعتقاد مشهور فقهاء امامیه دو حیض می باشد و زنی که عادت منظم ندارد در چنین فرضی ‎45 روز عده نگه می دارد. در ایام عده، خواستگاری از معتده حرام و نکاح با وی ممنوع است و در عده نزدیکی به شبهه، شوهر نمی تواند با زنش نزدیکی کند. زن بارداری که عده نگه می دارد و معتده از طلاق رجعی حق نفقه ندارد اما زن بیوه در ایام عده به اعتقاد تمامی مذاهب اسلامی حق نفقه ندارد. زنی که در عده طلاق رجعی به سر می برد می باید در آن ایام در منزل شوهرش سکونت داشته باشد و مرد نیز حق اخراج وی را ندارد. همچنین زن بیوه در ایام عدم مکلف به ترک زینت است اما به هرحال عدم رعایت دو تکلیف مذکور، خللی به انقضاء عده وارد نمی کند.

منتشرشده در پایان نامه ها

تحقیق حاضر سعی دارد با نگاهی اجمالی به دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه او و همچنین تبیین مفهوم مشارکت سیاسی و انواع آن ، جلوه های مختلف مشارکت سیاسی زنان را از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسی قرار دهد. این مشارکت از دو منظر عمومی مانند امر به معروف و نهی از منکر، بیعت ، هجرت ، جهاد و ... و مشارکت خصوصی شامل مواردی نظیر به عهده گرفتن سرپرستی و یا زمامداری در پژوهش حاضر مورد بحث قرار می گیرد.

منتشرشده در پایان نامه ها

هدف پژوهش بررسی شبهات وارده بر حقوق زنان در طلاق - دیه - ارث و ارائه پیشنهاد در جهت رفع این شبهات است روش پژوهش کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و ماخذ است طرح پژوهش : این طرح شامل ۳ بخش ، بخش طلاق شامل ۳ فصل و دیه شامل ۵ فصل و ارث شامل ۴ فصل می باشد نتیجه کلی : اسلام بین زن و مرد از لحاظ جنسیت تبعیض قائل نشده است بکله اختلاف در احکام تنها به دلیل اختلاف در جنسیت آنهاست بنابراین این تفاوت در احکام ارث و دیه زن نصف مرد است این مسئله در جاهای دیگر جبران شده و اگر حق طلاق در اختیار مرد است ، به صلاح زن می باشد

منتشرشده در پایان نامه ها

تعلیم و تربیت زنان است جامعه و نمونه آماری شامل مهم ترین منابع در اسلام قرآن و نهج البلاغه و در فمینیسم ، بولتن مرجع فمینیسم و مقالات و نشریات در خصوص زنان و سایر مقالات و نشریات است روش تحقیق از نوع نظری است و روش آن ، روش تحلیلی - توصیفی است ابزار تحقیق فیش برداری ، بررسی اسناد و مکتوبات و متون و استفاده از پایگاه های کامپیوتری است براساس این تحقیق نه تنها آموزه های تربیتی فمینیسم با آموزه های تربیتی اسلام منطبق نیست ، بلکه تعارض میان آن ها بسیار عمیق است . آنچه اسلام را از فمینیسم ممتاز می کند نظام معتالی و به دور از افراط و تفریط است و در مقام مقایسه بهتر می توان با جلوه های ویژه شخصیت زن آشنا شد و راه خود را از فمینیسم جدا ساخت . در پایان تحقیق نقاط اشتراک و اختلاف به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته است

منتشرشده در پایان نامه ها

پایان نامه ی حاضر از یک مقدمه و سه فصل با این موضوعات تشکیل شده است: مقدمه: بیان مسئله، ضرورت بحث، روش تحقیق، پیشینه ی تحقیق، سازماندهی تحقیق؛ فصل اول، کلیات: معاشرت در قرآن، معاشرت در روایات، شیوه های ارتباط و معاشرت، ارتباط حضوری (نگاه کردن، صحبت کردن، دست دادن و...)، ارتباط غیرحضوری (نامه نگاری، مکالمه ی تلفنی، ارتباط نت متینگ، ارتباط تلویزیونی)، ضرورت معاشرت، آسیب های معاشرت و راه های پیش گیری، حضور زن در اجتماع، حضور زن در اجتماع از منظر قرآن، حضور زن در اجتماع از منظر تاریخ؛ فصل دوم، دیدگاه ها: آزادی بی قید و شرط هرگونه ارتباط میان زن و مرد، انحصار مطلق ارتباط و معاشرت؛ فصل سوم، دیدگاه اسلام: نگاه، اقسام نگاه از نظر حکم، محرم و نامحرم، نگاه در قرآن، نگاه در روایات، جایگاه نگاه در فقه شیعه، محدوده ی جواز نگاه کردن به محارم، جایگاه نگاه در فقه اهل سنت، حجاب، حجاب در آیات قرآن و روایات، فلسفه ی حجاب، مقدار پوشش لازم برای زنان، در برابر چه کسانی زن باید خود را بپوشاند، صحبت کردن

منتشرشده در پایان نامه ها

هدف پژوهش: اثبات تساوی شهادت زن و مرد از لحاظ ارزش و تعداد و شهود مورد نیاز در موضوعات و یا حداقل ایجاد خدشه در ادله قول مخالف و خارج کردن آن از قطع و جزم و ایجاد زمینه تحقیق بیشتر برای کارشناسان و پژوهشگران است. روش پژوهش روش توضیحی است. نتیجه اینکه با بررسی اجتهادی شهادت زن در برخی موضوعات و نقد و ادله مخالفین تساوی شهادت زن و مرد از حیث عدد روشن شد که ادله مخالفین دارای خدشه بوده و قابل استناد نمی باشد لذا قول به تساوی شهادت زن و مرد براساس مراجعه به آیات و روایات به واقع نزدیکتر می باشد و عدم تساوی با توجه به تعلیل مذکور در آیه ۲۸۲ سوره بقره که تنها دلیل اصلی مخالفین تساوی شهادت زن و مرد از حیث عدد می باشد و روایات نیز به آن باز می گردد، حکمی معلل و براساس آن قابل تغییر می باشد.

منتشرشده در پایان نامه ها

هدف پژوهش : بررسی فقهی و حقوقی نارساییای حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی و ارئه پیشنهاد درجهت رفع این نواقص است روش پژوهش : کتابخانه ای (از طریق فیش برداری از منابع و ماخذ) است نتیجه کلی : بابررسی فقهی و حقوقی قانون مجازات اسلامی ، مشخص می شود در مواردی از آن نسبت به زنان تخفیف و در برخی موارد نارسایی صورت گرفته است . از موارد تخفیف : حد قوادی ، کیفیت مجازات حد زنان و برخی از حدود زنا را میتوان ذکر کرد اما نارسایی که محور اصلی تحث دراین پایان نامه می باشد در بخش قصاص ، دیات ، سن مسئولیت کیفری و جرم فرزند کشی مشاهده می شود که لازم است این موارد مقد و بررسی و بازنگری مجدد فقها و حقوقدانان قرار گیرد

منتشرشده در پایان نامه ها
صفحه1 از151