کتب

کتب (169)

گذر از عصر ملت سازی به عصر ملی گرایی به عنوان فاز سوم گفتمان مدرنیزم با سه توسعه ی اصلی در دههء 1940و اوایل دههء 1950 مشخص می شود نخستین توسعه در جدایی ملی گرایی از دولت و طلوع اپوزیسیون ملی گرایی مستقل بروز یافت دومین آن، از بین رفتن ایمان کور به دولت مدرن بود فرآیند ملت سازی به گونه ای بود که آرمان گرایی اولیه مشروطه خواهان دربارهء آزادی ،استقلال و پیشرفت اجتماعی به واقع گرایی سیاسی تغییر جهت یافت ...

نخستین بار مورگان شوستر، آمریکایی جوانی که مستشار مالی حکومت جدید ایران بود، در کتاب اختناق ایران( 1912) داستان انجمنهای نیمه مخفی زنان را که در جریان انقلاب مشروطه تشکیل شده بودند برای دنیای خارج روایت کرد شوستر که در مدت اقامتش چندین بار از یاری انجمنهای زنان بهره مند شده بود، از سهم زنان در آرمان انقلاب با تحسین یاد کرد...

اجتماعی کردن زنان

توسعهء شهری و پیشرفت سریع آموزش دختران، اجتماعی کردن زنان را که در نیمهء سالهای 1960 آغاز شده بود به نحوی محسوس تسریع کرد. انقلاب اسلامی جلو این تحول را نگرفت بلکه گاهی برعکس عمل کرد زیرا زنان ایرانی توانستند از امتیاز چادر استفاده نمایند که به منزلهء گذرنامه ای در 1978 به آنان اجازه داده بود خودشان را از سنتهایی که آنان را در خانه نگه می داشت آزاد ساخته علیه شاه و « شیطان بزرگ» تظاهرات کنند. مردان جنوب شهر که برایشان افتخار شهر نشینی این بود که همسرانشان مانند بورژواها در خانه بیکار بنشینند و اصولاً از بیرون رفتن آنان از خانه خشنود نبودند از آن پس از اینکه ...

جنبش زنان و جنبش هم جنس بازی مرد و زد از جمله مهمترین جنبش های اجتماعی هستند که مدل سنتی حقوق شهروندی را به مبارزه فراخوانده و سعی در ایجاد مدل جامع تری دارند. هر چند آنها به عنوان جنبش های اجتماعی به گونه ای کاملاً مجزا ایجاد شده اند لیکن موضوعاتی که مطرح نموده اند از لحاظ تحلیلی به هم مرتبط هستند هم شهروندی زنان و هم حقوق مربوط ...

بخش اول: مفاهیم، تاریخچه و اهمیت حقوق زنان

فصل اول : مفهوم شناسی حقوق زن

1-1تعریف حقوق: دربارهء حقوق تعریف های گوناگونی بیان شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:1-حقوق مجموعه ی قواعد و مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند. انسان موجودی اجتماعی است که همیشه در میان هم نوعان خود به سر می برد از یک سو، آدمی به حکم طبیعت، در اجتماع کوچک پدر و مادر زاده می شود و در سایهء مراقبت و پروش نهاد خانواده، نیازهای مادی و معنوی خویش را تأمین می کند.