کتب

کتب (169)

«روش‌هاي خانوادهپژوهي» برگرفته از اين نگرش است كه خواسته و نياز افراد درباره روش‌هاي پژوهش خانواده، اين نيست كه چگونه درباره خانوادهها پژوهش شود، بلكه اين است كه چه طور پژوهش‌هاي مربوط به خانواده خوانده شود. همانا آگاهي از روش‌هاي مطالعات خانواده نه تنها جهت استفاده محققان و پژوهشگران، بلكه براي مخاطبان و افراد علاقه‌مند نيز ضروري است.
بنا به گفته نويسنده، هدف اين كتاب، آموزش پژوهشگري نيست، بلكه هدف اين كتاب، كمك به مطالعهكننده است كه بتواند منتقد باهوشي در زمينه پژوهش خانواده‌ها باشد. براي تحقق اين هدف، اين كتاب، خواننده را با چگونگي پژوهش درباره خانواده‌ها و چگونگي خواندن مقاله‌هاي مجله‌ها و كتاب‌هايي آشنا مي‌كند كه درباره چنين پژوهشي نوشته شده است. محور اين كتاب، بيشتر تفسير و درك روش‌هاي پژوهشي است كه به طور معمول در پژوهش خانواده‌ها استفاده مي‌شوند تا اينكه به واقع، روش‌هاي اجراي پژوهش باشد. هدف از مطالعه اين كتاب، ايجاد توانايي خواندن و ارزيابي گزارشهاي منتشر شده درباره پژوهش خانواده است. چنين مهارتي از آن جهت كه ما هر روز يافته‌هاي گزارش‌هاي پژوهش را فرا مي‌گيريم، باارزش است.
كتاب در فصل اول با مبحث ماهيت پژوهش در مورد خانواده‌ها و تفاوت پژوهش در خانواده با ديگر پژوهش‌ها آغاز مي‌شود و در فصل دوم با عنوان استنباط عِلّي در خانوادهپژوهي به مفهوم دقيق متغير و نقشهاي مختلف نظري مي‌پردازد كه آن متغيرها ميتوانند در پژوهش خانواده داشته باشند. فصل سوم، ساختار يك نمونه مقاله پژوهشي را در يك مجله تخصصي، تجزيه و تحليل و سپس جست‌وجوي ادبيات آن را معرفي مي‌كند. اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعات و دادهها براي پژوهشهاي خانواده، مسائل كليدي سنجش و عملياتسازي، اصول كمّي و كيفي راهبردهاي پژوهش، روش‌هاي تركيبي مطالعات خانواده، ديدگاهي كلي از رويكردهاي نمونه‌گيري و كار با مقياس‌ها و شاخص‌ها، مباحث فصل‌هاي بعدي را تشكيل ميدهند. فصل يازدهم، به اختصار، روش‌هاي توصيف و استنباط آماري را توضيح ميدهد. ارزيابي برنامههاي كاربردي خانواده، مباحثي در زمينه استفاده، تعيين مجموعه دادههاي ثانويه و ارزيابي برنامه‌هاي خانواده و در پايان، مسئله‌هاي سياسي و اخلاقي در پژوهش خانواده، موضوعاتي هستند كه در اين كتاب بدان پرداخته شده است.

كودكان و نوجوانان، مخاطبان بخشهاي خاصي از برنامههاي راديويي و تلويزيوني تلقي ميشوند و برنامهسازان ميكوشند تا در توليد اين برنامهها، ويژگيهاي اين مخاطبان را در نظر بگيرند. صرف نظر از ميزان موفقيتي كه برنامهسازان و تأمين‌كنندگان برنامه‌ها در اين زمينه به دست مي‌آورند كه خود جاي بررسي دارد، پژوهش‌هاي انجام شده نشان داده است مخاطبان كودك و نوجوان تنها به تماشاي برنامه‌هاي خاص خود اكتفا نمي‌كنند، بلكه در اوقات فراغت خويش، برنامه‌هايي را مي‌بينند يا مي‌شنوند كه در ساخت يا تهيه آنها آسيب پذيري اين گروه در نظر گرفته نشده است. برنامه‌هايي گاه خشونت‌آميز، ترسناك، با ادبيات نامناسب براي سن كودكان و نوجوانان و داراي بدآموزي و... از جمله برنامه‌هايي هستند كه آنان ناخواسته يا خواسته تماشا مي‌كنند.
تلاش براي شناخت درست موقعيت و اقتضائات سني كودكان و نوجوانان و پيش‌گيري و كاهش آسيب‌هايي كه رسانه‌هاي جديد به ويژه راديو و تلويزيون مي‌توانند به آنان وارد كنند، مراكز پژوهشي و محققان را بر آن مي‌دارد تا در اين زمينه به كار جدي بپردازند و براي ايمنسازي نسل آينده اقدام كنند. تشويق رسانهها به توجه جدي و دقيق به وظايفشان در برابر كودكان و نوجوانان در توليد و پخش برنامههاي اختصاصي و عمومي، كنترل برنامههاي خشونتآميز و ترسناك و جلوگيري از پخش برنامههاي حاوي بدآموزي و با ادبيات نامناسب يكي از اهداف اين تلاشهاست. آگاهيبخشي به جامعه، خانواده‌ها، كودكان و نوجوانان و گسترش سواد رسانه‌اي نيز هدف ديگري از اين تلاش‌هاست كه مي‌تواند مخاطبان را به گونه‌اي پرورش دهد تا تماشاگري منفعل نباشند و بتوانند برنامه مناسب را گزينش كنند و به والدين نيز كمك مي‌كند تا فرزندان خود را به گونه‌اي پرورش دهند كه انتخابي درست داشته باشند

اين كتاب، شرحي است از علاقهاي ديرين به بررسي امكانات و لذت تماشاي سريال‌هاي خانوادگي پربيننده. كانون توجه اين كتاب، لذت موجود براي تماشاگر زن سريالهاي پربيننده و نوع تأثيري است كه اين سريالها در دهه اخير داشتهاند. كتاب حاضر در بررسي اين گروه ويژه از سريالهاي خانوادگي، دو هدف دارد:
ابتدا در پي بررسي نقش زنان در سريالهاي پربيننده و لذتها و ارزش‌هايي است كه به مخاطبان ضمني اين سريال‌ها ارائه مي‌شود. اين بحث بر حضور زنان در سريال‌ها چندان تأكيد ندارد، بلكه معتقد است نقش برجسته آنها بايد بر اساس دل‌مشغولي‌هاي موضوعي سريال‌ها و قواعد رسمي سازنده آنها بررسي شود. با اين حال، خواهيم ديد كه بيشتر وقت‌ها، حضور نيرومند زنان در سريال‌ها ناشي از مطالبات ضد و نقيض خود آنهاست. مثلاً به واسطه نقش آنها در حكم هسته اخلاقي خانواده كه نقطه مقابل بيان نيازها و اميال فردي‌شان تلقي مي‌شود، اين تناقض‌ها در سطحي رسمي‌تر مشخص مي‌شوند؛ به گونه‌اي كه لزوم وجود رويداد داستاني ممكن است در مقابل مطالبه صحنه‌هاي تماشايي و جذاب قرار گيرد و ارزش‌هاي ملودرام در تضاد با ارزش‌هاي نمايش سرگرم كننده سبك. بنابراين، براي بررسي نقش زنان در سريال‌هاي خانوادگي بايد طرح داستاني و ويژگي زيبايي‌شناختي آنها را مطالعه كنيم؛ زيرا تركيب دل‌مشغولي‌هاي خاص موضوعي با نوع خاصي از درگيري با تماشاگر است كه اساس جذابيت سريال‌ها را تشكيل مي‌دهد

فرزندان، مهم‌ترين موهبت‌هاي الهي‌اند كه در معنابخشي به زندگي والدين نقش سازنده‌اي دارند. متأسفانه امروزه بر اثر گسترش ساختار زندگي ماشيني، دگرگوني‌هاي اجتماعي و رواج شيوه‌هاي نادرست فرزندپروري در جامعه، فرزندان در برخي خانواده‌ها نه‌ تنها نقش سازنده‌اي ندارند، بلكه ويرانگر و دردسرسازند، به‌گونه‌اي كه نقش و جايگاه والدين خود را در خانواده متزلزل كرده و سبب تحقير و تضييع حقوق آنان شده‌اند.
كارشناسان، اين پديده را «فرزندسالاري» يا «فرزندمداري» مي‌نامند كه روز به روز، چهره خود را نمايان‌تر مي‌كند و زندگي را براي افراد خانواده تلخ‌تر مي‌سازد و تهديدي جدّي براي ارزش‌ها و حرمت‌هاي جامعه است. همچنين پي‌آمد‌هاي منفي فراوان ديگري دارد كه لازم است براي پيش‌گيري و تعديل آن كاري كرد.
اين است كه فرزندسالاري، پديده‌اي نوظهور است كه زندگي اجتماعي برخي خانواده‌ها را به نمايش‌نامه‌اي غم‌انگيز بدل كرده است. براي پدر و مادر دشوار است كه فرزندشان در خانه، حاكمي زياده‌خواه باشد. از اين رو، جايگاه خود را به عنوان سرپرست خانواده، ناپايدار مي‌بينند و همين امر آرامش و آسايش خانواده را بر هم مي‌زند. آنها نمي‌توانند بپذيرند دوره احترام به والدين از بين رفته است و ديگر فرزندشان حاضر نيست به ارزش‌ها و احساسات پاك آنها احترام بگذارد. همچنين برايشان شگفت‌آور است كه فرزندشان به آنها به چشم ماشين پول‌ساز مي‌نگرد كه وظيفه دارند به هر روشي، بستر رفاه و آسايش بيشتر را فراهم آورند و هيچ شكوه‌اي نداشته باشند. به راستي، ريشه پديده شوم فرزندسالاري كه در جامعه فراگير شده، چيست؟ چگونه بايد جلوي شكل‌گيري پديده فرزندسالاري در خانواده‌ها را گرفت؟

تبلیغات مندرج بر در و دیوار آرایشگاه و حتی بروشورهای روی میز، لحظ های شما را نگران میکند که شاید به یک آرایشگاه زنانه آمده اید. اصلاح صورت و ابرو، انواع مش و رنگ مو، نقاشی روی دست و غیره ازجمله این تبلیغات است که در کنار پوسترهای بزرگ رنگی از خوانندگان غربی و هنرپیشگا ن هالیوود نصب شده است. از زمان ورودم به این آرایشگاه حدود 30 دقیقه م یگذرد، در این مدت آرایشگر با اسپری مشغول حالت دادن به موهای یک پسر
پوست صورت من کمی سبزه « : جوان حدود 22 ساله است. میگوید و رنگ چشمهایم تیره است