کتب

کتب (169)

از سوی هفدهمین همایش کتاب سال حوزه دانشنامه فاطمی(س) به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

در کتاب «بانوی فرزانگی و فضیلت» سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در اسلام زن می‌تواند به عالی‌ترین درجات علمی و معنوی برسد؟ پاسخ مثبت با ذکر نمونه عملی از یک بانوی مسلمان ایرانی به آن داده شد؛ زنی که فقیه و مجتهد شد و اهل فلسفه و عرفان نیز گشت و به یک مفسر قرآن تبدیل شد تا توانست تفسیر مخزن‌العرفان را تقدیم جامعه اسلامی و عالمان اسلامی نماید.

براي پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت زنان در سال هاي پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته است و نیز در تلاش براي اثبات فرضیه مزبور، در نوشتار حاضر نخست به تشریح دیدگاه قانون اساسی درباره مجاز بودن شرکت زنان در انتخابات مجلس قانون گذاري و مشارکت نمایندگان زن در قانون گذاري هاي کلی و قانون گذاري هاي مربوط به زنان می پردازیم؛ سپس با بیان برخی مصداق هاي عینی مشارکت زنان در قانون گذاري در سطح کلان، مجوزهایی را که قانون اساسی به دولت...

ضرورت مدیریت در اجتماع کوچک خانواده بر کسی پوشیده نیست. اسلام، سرپرستی خانواده را برعهده مرد گذاشته و او را در عرصه خانوادگی قوّام و حاکم قرار داده است و در عین حال توانایی هاي زن را نادیده نگرفته و مسئولیت مدیریت داخلی کانون خانواده را به او سپرده است. شوهرداري، خانه داري و نقش مادري سه وظیفه اصلی و خطیر زن در خانواده است که بدون برخورداري از تدبیر و مدیریت از عهده آنها بر نخواهد آمد. مدیریت شایسته زن و شوهر در خانواده است که از آنها الگو و اسوه ...

در مدخل بحث از زن ، به نکات چندي اشاره می گردد: 1) از جهت کمی زنان حداقل نیمی از آحاد جامعه را به خود اختصاص داده و از جهت کیفی ، پرسش هاي زنان (و نیز مردان ) در مسأله زن ، عمیق و پیچیده است ، خصوصا وقتی موضوع از نگاه دینی مورد مداقه قرار می گیرد، پیچیدگی بحث مضاعف می شود، زیرا با نصوصی مواجه ایم که به ظاهر با حقوق بانوان سازگاري ندارد. در مقابل این تعداد قابل توجه زنان با پرسش هاي عمیق ، متأسفانه پاسخ ها یا اندك اند و یا قانع کننده نیستند و عقل ها و قلبها را قانع و آرام نمی سازند. از این رو در این میدان که روزانه متأثر از جنبش هاي جهانی زنان و آگاهی هاي