• عنوان کامل:

    گستره و کاربرد قاعده نفی حرج مسأله موردی طلاق

  • پژوهشگر: مصطفی شریفی
  • استاد راهنما: محمود زنجانی
  • نام مرکز علمی: مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: علوم انسانی
  • سال دفاع: 1393