• عنوان کامل:

    خانواده آرمانی در قرآن و حدیث

  • پژوهشگر: امیره وفائی
  • استاد راهنما: محمد جواد سعدی
  • استاد مشاور: مهین شریفی
  • نام مرکز علمی: دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
  • سال دفاع: 1388