پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

در دهه های اخیر با توجه به صنعتی شدن جوامع و نیاز به کار کردن بانوان در خارج از منزل ،در بسیاری از جوامع، دولتها مردم را به کم کردن جمعیت خانواده تشویق کرده انددر حالی که ،درمطالعه ی تاریخ جمعیت شناسی، همه ادیان الهی بویژه اسلام طرفدار افزایش جمعیت ومشوق فرزند آوری زیاد هستند . تااوایل قرن هجدهم دیدگاه های خاصی در مورد جمعیت وجود نداشت، وتنها بعضی از صاحب نظران مانند خواجه نصیرالدین طوسی(متوفای 653) به صورت غیرمستقیم عواقب وتبعات افزایش جمعیت را گوشزد کرده است ،ایشان در مورد کاهش احتمالی مرگ ومیر و پیامد های احتمالی رشد جمعیت در کتاب اخلاق ناصری بحث کرده و به نظر می رسد که ایشان نسبت به استعداد رشد تصاعدی جمعیت آگاهی داشته است.

ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال است که ولایت مادر در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و تطبیق آن با حقوق آمریکا چه اثراتی خواهد داشت؟ ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می‌دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می‌رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان‌پذیر است. ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری ها را به خود اختصاص داده است.که این دعاوی، با توجه به مقررات جاری، می بایست در دادگاه های خانواده رسیدگی شود. متاسفانه عدم توسعه دستگاه قضایی و رشد روز افزون اختلافات خانوادگی موجب شده است که روند رسیدگی در محاکم خانواده بسیار طولانی شود که این خود موجب بروز مشکلاتی برای طرفین دعوا خواهد بود. نویسندگان قانون جدید حمایت خانواده هدف از تدوین آن را، رفع مشکلات موجود، برطرف کردن خلاهای قانونی و از بین بردن کاستی ها و نواقص قوانین و مقررات حاکم بر حقوق خانواده بیان نموده اند. پژوهش حاضر از یک سو با مطالعه قانون حمایت خانواده، تحولات صورت گرفته در حوزه قوانین شکلی خانواده را بیان داشته است.

مطالعات نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر خیانت‌های زناشویی نیازهای برآورده نشده، نقایص موجود در پاسخ‌دهی همدلانه و خستگی و دلزدگی است که اثرات مستقیم بر کاهش رضایت زناشویی دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و احقاق جنسی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی با میانجی‌گری صمیمیت بود. برای این منظور مدلی تحت عنوان بررسی رابطه علی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و احقاق جنسی با دلزدگی زناشویی با میانجی‌گری صمیمیت» طرح‌ریزی شد. پژوهش حاضراز نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش کلیه زنان متأهل کانون بانوان شهر کرمانشاه در سال 94-93 بودند. از این جامعه (2000) 253 نفر به‌عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. فرم کوتاه پرسش‌نامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ ، مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (CBM، پاینز،1996)، شاخص احقاق جنسی هالبرت ( HISA) و پرسشنامه صمیمت و اگر و تامپسون IS (1983) ابزار پژوهش بودند. مدل ارائه‌شده با روش تحلیل مسیر موردبررسی قرار گرفت.

لباس و پوشش یکی از نعمت‌ها و هدایای الهی است که با ویژگی‌های روحی و جسمی بشر هماهنگی دارد. از این رو، انسان به طور فطری به آن گرایش دارد. پوشش اسلامی ایرانی مقوله ای است که به تن کمتر بانوی مسلمان ایرانی دیده می شود . در این تحقیق توصیفی تحلیلی که در درجه اول تعریف سبک پست مدرنیسم ارائه گردد. همچنین ارتباط و تأثیر و تأثرات این سبک هنری با دیگر هنرها از جمله سینما، ادبیات و طراحی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه؛ ارتباط هنر با مد، لباس و طراحی آن، بیان شد . سپس به ارتباط بین پست مدرنیسم و هنر اسلامی به طور خاص اشاره شد . به منظور دستیابی به هدف اصلی تحقیق وآشنایی با سلیقه و نظر بانوان ایرانی پرسشنامه ای طرا حی شد و دراختیار جامعه آماری 45 نفره که اکثرا دانشجو بودند و سن آنها 17 - 35 ساله بود ، قرار گرفت ، نتایج به صورت نمودارهای آماری نمایش داده شد و سپس، نمونه‌هایی از طراحی مانتو با الگو از سبک پست مدرنیسم و رویکرد اسلامی به اجرا در آمد و پس از بررسی و تایید یک نمونه از آن دوخته شد . و نتایج حاصل نشان می دهد که فرضیات تحقیق مورد تایید است .