پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

چکیده مشکل ناباروری از مسائل ومشکلات اغلب جوامع است که اخیرا با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی ،از طریق مادر جایگزین با روشهای متعددی قابل حل است این موضوع روز به روز درکشورهای مختلف در حال گسترش است ودر کشور ما نیز به تدریج جای خود را در جامعه وفرهنگ کشور باز میکند این موضوع باعث مطرح شدن بحثهای اخلاقی وشرعی وقانونی زیادی در کلیه کشورها شده است موضوع مادر جایگزین در کشور ما در چند سال اخیر بیشتر در قالب قرارداد وتوافق بین مادر یا والدین حکمی با مادر جایگزین عملیاتی واجراء شده است و توسعه استفاده از این روش برای بچه دارشدن باعث بروز مسائل حقوقی مختلفی شده ومیشود .قرار داد مادر جایگزین در کشور ما در زمره قرادادهای لازم بحساب می آید وبه همین دلیل طرفین بایستی تعهدات مندرج در قرارداد را ایفاء نمایند ،البته بین علماء وحتی حقوق دانان در خصوص اینکه مادر اصلی فرزندی که مادر جایگزین در شکم خود حمل ومتولد میکند چه کسی است اختلاف است.،

پوشش از جمله پدیده‌هایی است که از وجوه مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. دین و جامعه از جمله ابعادی هستند که همواره بر پوشش افراد تأثیرگذار بوده‌اند. با توجه به این که در جامعه‌ی کنونی ما برخی مشکلات مرتبط با نوع تن‌پوش بانوان است در این پژوهش با افرادی از دو مجموعه آموزشی تک‌جنسیتی مصاحبه‌هایی انجام شد و ذهنیت افراد با رویکرد کیفی مورد واکاوی قرار گرفت. برخی از مباحث طرح شده در این متن عبارتند از: عوامل موثر در نوع حجاب؛ حجابهای تقلیدی، انتخابی و اجباری؛ مقاومت در برابر تقلیل جنسیتی حجاب؛ نقش محیط اجتماعی، سبک زندگی و رسانه بر حجاب.

با تحولات به وجود آمده در جامعه امروزی و حضور بانوان در عرصه کار و تلاش، پرداختن به موضوع کار زنان از جنبه فقهی و حقوقی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. یکی از مسائل مهم و مورد توجه اسلام حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر-اساس جنسیت در عرصه ی کار و اشتغال است. دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیاز ها و مصلحت های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگاری این فعالیت ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می باشد. بر همین اساس اسلام اشتغال زنان را حق آنان می داند و حضور اجتماعی زنان را با رعایت اصول و ارزش های اخلاقی و شرایط تعیین شده از سوی شارع جایز می-داند و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است.

در بین آثار کشف شده در منطقه ی باستانی هلیل رود و شهر جیرفت ،اشیایی از سفال،سنگ و فلز بدست آمده،نقوش روی آنها حاوی اسرار و اطلاعات بسیاری است که علاوه بر اطلاعات جغرافیایی،تاریخی،افکار اندیشه و اعتقادات صاحبان این دستافریده ها را بازگو میکنند.نقوش نمادین و پیکره ای از ایزدان بخش قابل توجهی از این اشکال را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش با توجه به اهمیت جایگاه زن در ادوار تاریخی تمدن ایران باستان به بررسی نقشمایه هایی که معرف ایزد بانوان و الهه های منطقه است پرداخته و سعی گردیده نقش و جایگاه آیینی یا اقتدار مندانه ی آنان در فرهنگ منطقه مورد بررسی قرار گیرد. روش تحلیل در این پژوهش از نوع بنیادی و به شیوه ی توصیفی تحلیلی و تاریخی است و نیز روش گرد آوری اطلاعات به روش اسنادی،کتابخانه ای و میدانی است.

در اسلام زن و مرد از مواهبی مانند فکر، اراده و اختیار برخوردارند؛ از این رو هر دو می توانند در تحصیل احتیاجات زندگی که حیات انسان مبتنی برآن است، فعالیت کنند. بنابراین زن هم مثل مرد میتواند به طور مستقل کار کند و مالک نتیجه کار و کوشش خود شود. در یک نگاه کلی، اسلام به کار زنان با شرایطی که برای آن مقرر شده، مخالف نیست؛ اما در تعارض میان کار زنان و ارزش های مهم و بنیادی تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعی بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش های بنیادین و اساسی صیانت و حمایت شود. در همین زمینه، ارزش ها و نهادهایی مثل خانواده، که در اسلام دارای اهمیت بنیادین هستند، صیانت می شوند و حفظ آنها در درجه ی اول اهمیت قرار دارد.