• عنوان کامل:

    شرط عدم ازدواج مجدد در حقوق ایران

  • پژوهشگر: هما خالویی
  • استاد راهنما: محمدرضا امیر محمدی
  • استاد مشاور: علی شهسواری
  • نام مرکز علمی: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: علوم انسانی
  • سال دفاع: 1394