پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است . در فقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش‌بینی نشده است . در خصوص ولایت پدر و جد پدر نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست مگر اینکه از جهت زمانی یکی از بر دیگری مقدم باشد و یا یکی از اعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد. محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده می‌باشند. از آنجا که مقررات مربوط به ولایت قهری در قانون مدنی دارای نارسائیهایی می‌باشد در رساله سعی شده است که پیشنهادات اصلاحی جهت رفع این نقایص ارایه شود بدین جهت نظرات حقوقدانان و قضات در این خصوص لحاظ شده است و در هر مبحث ضمن بررسی مقررات راجع به ولایت اشکلات طرح و راه‌حل‌های مناسب بیان شده است .

طبق شواهد برخی مردان، بعد از زایمان همسر دچار افسردگی می شوند که اثرات نامطلوب آن، گریبانگیر وی و خانواده اش می شود. با توجه به اهمیت این پدیده جدی اما ناشناخته، مطالعه توصیفی حاضر با هدف بررسی برخی عوامل مرتبط با آن، روی 205 زوج واقع در 12- 6 هفته بعد از زایمان در 7 مرکز بهداشتی درمانی، صورت پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها در پدران مشتمل بر 4 پرسشنامه خودگزارشی افسردگی پس از زایمان ادینبرگ، استرس درک شده کوهن، حمایت اجتماعی زیمت و جمعیت شناختی، و در مادران پرسشنامه ادینبرگ بود. داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی و با نرم افزار SPSS17 تحلیل شدند. 7/11 درصد پدران افسرده بودند. نمرات افسردگی پس از زایمان پدر با نمرات افسردگی مادر و استرس درک شده پدر ارتباط مثبت و با نمرات حمایت اجتماعی ارتباط منفی داشت. استرس درک شده عامل پیش گویی کننده افسردگی پدر بود. با عنایت به نتایج، ارزیابی پدران از نظر افسردگی و عوامل خطر آن در دوره بعد از زایمان، به منظور پیشگیری و درمان به موقع، توصیه می شود.

حضانت کودک امری است که با همه ی سختی هایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکا امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز به ناچار به یکی از دو طرف واگذار می شود.حال در این موقعیت، از یک طرف مصالح روحی و جسمی کودک باید مد نظر قرار بگیرد و از طرفی به حقوق و تکالیف والدین توجه شود.در دو نهاد حقوقی ایران و انگلیس شاهد تفاوت هایی در این زمینه هستیم در حقوق انگلیس بحث حضانت مشترک مطرح است که ما چنین نهادی را در حقوق ایران نداریم .در صورتی که پدر و مادر قادر به گرفتن تصمیم دوستانه در زمینه ی حضانت نباشند دادگاه از طرف آن ها تصمیم می گیرد.در حقوق ایران حضانت بعد از فوت پدر یا مادر است اگر هر دوی آن ها فوت کرده باشند حضانت با ولی قهری است در حقوق انگلیس شخصی تحت عنوان ولی قهری وجود ندارد تا مانند حقوق ایران بعد از فوت پدر و مادر جد پدری که همان ولی قهری است حضانت کودک را بر عهده بگیرداکثر اختلافات در حقوق انگلیس شامل پدر و مادر کودک می شود .با این حال در بعضی از موارد شخص ثالث به عنوان مثال پدر بزرگ و مادر بزرگ ممکن است در زمان مرگ پدر و مادر یا نا توانی آن ها داخل در این اختلافات شوند

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تلفیق شناخت درمانی و واقعیت درمانی گروهی بر رابطه مادر-فرزندی در دختران دبیرستان شهر شیراز بوده است. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل و انتصاب تصادفی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر 16-15 سال مشغول به تحصیل (89-1388) شهر شیراز بود. برای این منظور از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. ابزار پژوهش مقیاس رابطه مادر-فرزندی و تعداد نمونه 30 نفر دانش آموز دختر از میان افرادی که نمره میانگینشان پایین تر از میانگین کل پرسشنامه (5/19) و فرزندان خانواده یکپارچه بودند انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس و خودکارآمدی فرزندان در بین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 89ـ88 است. بدین منظور تعداد 120 نفر از دانش‌آموزان دختر و 120 نفر از دانش‌آموزان پسر در دوره متوسطه از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس کمال‌گرایی فراست، آزمون عزت‌نفس کوپراسمیت و آزمون خودکارآمدی شرر می‌باشد. نتایج نشان داد که بین ابعاد کمال‌گرایی والدین با متغیر عزت‌نفس در بُعد نظم و ترتیب مادر رابطه مثبت و معنادار و با انتقادات مادر، نگرانی از اشتباهات پدر، تردید نسبت به اعمال پدر و انتقادات پدر رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد و متغیر خودکارآمدی ب ابعاد کمال‌گرایی والدین در استانداردهای فردی مادر، نظم و ترتیب مادر و نظم و ترتیب پدر رابطه مثبت و معنی‌داری و با نگرانی از اشتباهات مادر، تردید نسبت به اعمال مادر، انتقادات مادر، نگرانی از اشتباهات پدر و تردید نسبت به اعمال پدر رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفه تردید نسبت به اعمال پدر از ابعاد متغیر کمال‌گرایی می‌تواند پیش‌بینی کننده خودکارآمدی و مولفه انتظارات پدر از ابعاد متغیر کمال‌گرایی می‌تواند پیش‌بینی کننده عزت‌نفس باشد.