• عنوان کامل:

  رابطه تحصیلات دانشگاهی با دگرگونی سطح زندگی و رفاه زنان

 • پژوهشگر: رنجبرفردشیرازی، مریم
 • استاد راهنما: محمدرسول گلشن فومنی
 • استاد مشاور: مدیریت و علوم اجتماعی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال
 • رشته تحصیلی: مدیریت و علوم اجتماعی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، زنان
 • سال دفاع: 1349
 • عنوان کامل:

  حقوق سیاسی ، اجتماعی زنان در ایران

 • پژوهشگر: حسینی نیا، آزاده
 • استاد راهنما: طلیعه خادمیان
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال
 • رشته تحصیلی: مدیریت و علوم اجتماعی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی
 • سال دفاع: 1379
 • کلید واژه ها: زنان ، ایران ، حقوق اجتماعی و اقتصادی ، حقوق مدنی و سیاسی ، خشونت ، حقوق ، فعالیتهای فرهنگی ، فعالیتهای اجتماعی ، اشتغال ، ازدواج