پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

یکی از آثار مهم طلاق مساله حضانت کودکان است. حضانت نوعی سر پرستی برای حفظ و نگهداری و تربیت کودک است.موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و ازآن جایی که مربوط به امور کودک و وظیفه ای سنگین در مقابل او به شمار می رود ، اهمیت زیادی می یابد. با توجه به این که بعد از وقوع طلاق در خانواده ،نخستین و اساسی ترین سوالی که پیش می آید مسأله حضانت و سر پرستی فرزندان خانواده است اهمیت و کاربرد حضانت در نظام حقوقی و فقه امامیه کاملاً واضح و مشهود است ،چرا که بعد از جدایی پدر و مادر ،وضعیت فرزندان نباید مهمل گذاشته شود بلکه باید برای نگهداری و تربیت آن ها و حضور موثر شان در اجتماع تدبیر و برنامه ای اندیشیده شود از آن جایی که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه الهام گرفته و اکثر موارد آن ترجمه فتوای مشور فقهای امامیه است این الهام و بهره گیری از فقه آن را در زمره جامع ترین و شیواترین قوانین کشور از نظر انجام شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است لذا در باب حضانت نیز به ویژه حضانت مادر قانونگذار ما بر اساس فقه امامیه تمامی جوانب را مد نظر قرار داده و احکام تمامی فروع آن را بیان کرده است

آنجا که سخن از تربیت و انسان سازی و پیوند در خانواده است، محور همه توجهات تنها معطوف به وجود مادر می باشد. امروز بحرانهایی که گریبان گیر جوامع کنونی شده ناشی از ضعف و سستی کانون خانواده است که نقطه ثقل آن مادر است و تا وقتی که به احیاء نقش سازنده وی رجعتی نگردد هیچ گاه اعضای دیگر این کانون مقدس نخواهند توانست در منصه های مختلف خوش بدرخشند . اکنون مکاتب و معاهدات و در مرکز آنها «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» نتوانسته است که مسئله مادری را به خوبی تبیین نمایند و این وجود ارزشمند را در جایگاه اصلی خود قرار دهد و تعارضات این نقش مهم را حل نماید. در این پژوهش سعی بر بررسی نقطه عطف زن یعنی مسئله خطیر مادری در پارادایم مقاصد شریعت، آیات، روایات و تطبیق آن با موارد موجود در «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» است. باتوجه به جایگاهی که شرع اسلام برای مادری و تأثیر گذاری مادر در کل حیطه های تجلی انسان قائل شده بر شرح رسالت مادر در مصالح ضروری پنج گانه تأمل نموده ایم .

پژوهش حاضر با هدف تحلیل مردم شناختی زن سنتی و زن مدرن در فیلم "مادر" علی حاتمی انجام شده است. فیلم مادر در دهه شصت در برهه ای از زمان ساخته شد که چالشهای بین نقش های سنتی و مدرن زنان در جامعه نمودی بارز داشت. داده ها با استفاده از روش نشانه شناسی به صورت کیفی به دست آمده است. در چارچوب نظری تحقیق از رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز و نظریات نشانه شناختی سوسور استفاده نموده ایم. نتایج بدست آمده نشان داد زن در سینمای علی حاتمی به طور عام و فیلم مادر بطور خاص نقش پر رنگی دارد. مطالعه نشانه شناختی فیلم مادر هویتی چندگانه از زن را به نمایش می گذارد که در آن زنان درگیر چالش های ناشی از ایفای نقش های سنتی و مدرن می باشند، از طرفی انگاره های سنتی کانون توجه خود را خانواده و نقش های خانگی زنان قرار می دهد و به تبع آن انتظار ایفای این نقش ها از آنان می رود،

چکیده فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه 2 بیان مسأله 5 اهمیت پژوهش 8 اهداف پژوهش 9 فرضیه های پژوهش 10 تعیین متغیرها 10 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11 رضایتمندی زناشویی 11 سبک های شناختی 11 عزت نفس 13 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش الف) مرور مبانی نظری 15 بخش اول: رضایتمندی زناشویی 15 تعریف ازدواج 16 تعریف رضایتمندی زناشویی 16 عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی 17 نظریه‌های مربوط به رضایت زناشویی 25 نظریه‌های طبقه‌بندی ازدواج‌های بادوام: 25 نظریه چرخه زندگی زناشویی: 26 نظریه مدل اجتماعی نای 27 نظریه های شناختی: 27 واکنش‌های مربوط به نارضایتی زناشویی 28 پیشگیری از نارضایتی زناشویی 29 اهمیت ارتباط والدین در رشد شخصیت کودک 30 اهمیّت و نقش مادر در رشد و تربیت دختر 31 بخش دوم: سبک های یادگیری و شناختی 32 تعاریف سبک های یادگیری و شناختی 33 سبک های زیستی 34 سبک های عاطفی 35 سبک های شناختی 35 سبک های یادگیری شناختی 36 انواع سبک های یادگیریشناختی 37 سبکشناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه 44 ویژگی‌های افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه 48 ویژگی‌های سبک‌های شناختی 52 اندازه‌گیری سبک های شناختی 53 آزمون اشکال نهفته (EFT ) 54 بخش سوم:

چکیده فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه 2 بیان مسأله 5 اهمیت پژوهش 8 اهداف پژوهش 9 فرضیه های پژوهش 10 تعیین متغیرها 10 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11 رضایتمندی زناشویی 11 سبک های شناختی 11 عزت نفس 13 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش الف) مرور مبانی نظری 15 بخش اول: رضایتمندی زناشویی 15 تعریف ازدواج 16 تعریف رضایتمندی زناشویی 16 عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی 17 نظریه‌های مربوط به رضایت زناشویی 25 نظریه‌های طبقه‌بندی ازدواج‌های بادوام: 25 نظریه چرخه زندگی زناشویی: 26 نظریه مدل اجتماعی نای 27 نظریه های شناختی: 27 واکنش‌های مربوط به نارضایتی زناشویی 28 پیشگیری از نارضایتی زناشویی 29 اهمیت ارتباط والدین در رشد شخصیت کودک 30 اهمیّت و نقش مادر در رشد و تربیت دختر 31 بخش دوم: سبک های یادگیری و شناختی 32 تعاریف سبک های یادگیری و شناختی 33 سبک های زیستی 34 سبک های عاطفی 35 سبک های شناختی 35 سبک های یادگیری شناختی 36 انواع سبک های یادگیریشناختی 37 سبکشناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه 44 ویژگی‌های افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه 48 ویژگی‌های سبک‌های شناختی 52 اندازه‌گیری سبک های شناختی 53 آزمون اشکال نهفته (EFT ) 54 بخش سوم: