• عنوان کامل:

  بررسی پوشاک زنان عشایر از دیدگاه مردم شناسی

 • پژوهشگر: کهرباتی ، الهه
 • استاد راهنما: کیانی هفت لنگ ، کیانوش
 • استاد مشاور: ابوالحسن تنهایی ، حسین
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • رشته تحصیلی: روانشناسی و علوم اجتماعی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1382
 • عنوان کامل:

  بازنمایی زنان در خشم و هیاهو و گور به گور

 • پژوهشگر: عباسی، احمد
 • استاد راهنما: مرندی، سید محمد
 • استاد مشاور: قیطانچی، جاوید
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی: زبان وادبیات انگلیسی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، ادبیات
 • سال دفاع: 1387
 • عنوان کامل:

  موقعیت اجتماعی زنان : بررسی موردی بر دانشجویان

 • پژوهشگر: نورمحمدیان ، منیژه
 • استاد راهنما: علیرضا شایان مهر
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی
 • رشته تحصیلی: مدیریت و علوم اجتماعی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، جامعه شناسی
 • سال دفاع: 1380
 • عنوان کامل:

  سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در قبال زنان بزهکار

 • پژوهشگر: سعادت مهر، محمد
 • استاد راهنما: هوشنگ شامبیاتی
 • استاد مشاور: شهلا معظمی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، حقوق ، زنان
 • سال دفاع: 1386