• عنوان کامل:

  بررسی تطبیقی عده زنان در مذاهب خمسه

 • پژوهشگر: غلامی شیخ جان، صالح
 • استاد راهنما: گوگانی، حسین
 • استاد مشاور: وزیری فرد، محمد جواد
 • نام مرکز علمی: دانشگاه قم
 • رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1386
 • کلید واژه ها: عده ( فقه )، طلاق، رجعی، بائن، وفات، نزدیکی ( فقه )، معتده، عده زن، فقه امامیه ( عده )، فقه اهل سنت ( عده )، ازداواج، ازدواج موقت
 • عنوان کامل:

  بررسی فقهی، حقوقی عده ی زنان

 • پژوهشگر: حیدری ذوله، زینب
 • استاد راهنما: موسوی رکنی، علی اصغر
 • استاد مشاور: عبداللهی، حمیده
 • نام مرکز علمی: دانشگاه قم
 • رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1381
 • کلید واژه ها: عده (حقوق)، زن، ازدواج، طلاق