• عنوان کامل:

  نگاهی تازه به شعر زنان شاعر

 • پژوهشگر: زواریان٬ راضیه
 • استاد راهنما: حسینی٬ مریم
 • استاد مشاور: احمدسلطانی٬ منیره
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • رشته تحصیلی: ادبیات و علوم انسانی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، ادبیات
 • سال دفاع: 1382
 • عنوان کامل:

  تأثیر محیط کاری بر روحیه ی زنان

 • پژوهشگر: زیادی ، احمد
 • استاد راهنما: پوریوسفی ، حمید
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
 • رشته تحصیلی: مدیریت و علوم اجتماعی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، روان شناسی
 • سال دفاع: 1380
 • عنوان کامل:

  بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان

 • پژوهشگر: ملامحمدرحیمی٬ هما
 • استاد راهنما: شهلا کاظمی پور
 • استاد مشاور: علی رضا محسنی تبریزی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
 • رشته تحصیلی: علوم اجتماعی٬ گرایش پژوهشگری
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، جامعه شناسی
 • سال دفاع: 1380