پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی بر نگرش زنان در سنین حاملگی به سقط جنین میپردازد. چار چوب نظری مورد استفاده در این تحقیق نظریه آیزن و فیش باین یا نظریه کنش موجه و روش مورد استفاده پیمایش میباشد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه تدوین و در اختیار 384 نفر قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی نتایج حاصل از تحلیل ها نشان میدهد که از نه فرضیه مطرح شده هشت فرضیه تایید و یکی رد شده است. در واقع نتایج این پژوهش نشان میدهند که بین وضعیت تاهل، داشتن تجربه سقط جنین، داشتن تجربه حاملگی، سطح تحصیلات، سطح تحصیلات مادر، سطح تحصیلات پدر، سن پاسخگویان و میزان دینداری و نگرش به سقط جنین رابطه معنا داری وجود دارد. در نهایت با اجرای رگرسیون چند متغیره، متغیرهای میزان دینداری، اشتغال زنان و میزان تحصیلات پدر نشان دادند که مهمترین پیش بینی کننده های نگرش به سقط جنین میباشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی آگاهی از رفتار غیرکلامی مادران، و رابطه مادر - کودک بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند 3 تا 6سال بود؛ که فرزندان آنها در سال تحصیلی 94-95 در مراکز پیش دبستانی، منطقه پنج شهر شیراز حضور داشتند. نمونه آماری پژوهش حاضر، 154 نفر از مادران بودند؛ که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.

هدف این پژوهش، بررسی مقایسه سطح خود تنظیمی و نگرش فرزند دختر به ماد در سه وضعیت شغلی مادران خانه‌دار، مشاغل خانگی و مشاغل اداری بود. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی-مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دو دبیرستان پایه اول منطقه دو کرج در سال 1393 تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش 97 نفر که شامل 35 نفر دانش آموز دارای مادران خانه دار، 34 نفر دانش آموز دارای مادران مشاغل اداری و 29 نفر دانش آموز دارای مادران مشاغل خانگی بودند. ابزار جمع اوری داده ها شامل پرسشنامه خود تنظیمی زیمرمن و پرسشنامه نگرش فرزند به مادر هودسون بود. یافته ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات خود تنظیمی مادران خانه دار نسبت به مادران مشاغل خانگی، مشاغل اداری در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در مورد نگرش فرزندان دختر به مشاغل مادران، تفاوتی بین میانگین ها مشاهده نشد.

رساله حاضر مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که فصل اول با عنوان کلیات، به منزله مقدمه پژوهش حاضر می‌باشد، در فصل دوم و سوم، با توجه به این که در عنوان تحقیق، زمینه‌ها و کارکردهای عاطفی تحکیم خانواده نیز بیان شده بود به دو زمینه نظیر عوامل عاطفی و موانع عاطفی در تحکیم خانواده اشاره شده است. فصل دوم، مباحثی همچون سنخیت در ایمان، تعهّد به میثاق غلیظ، تأمین نیازهای جنسی زوجین، عمل به معروف از ناحیه مرد و قوامیّت وی پرداخته شده و بعد از آن به نقش محوری زن در صالح بودن و قانت بودن و حافظ بودن وی در خانواده اشاره شده است. در فصل سوم اسباب‌ عاطفی گسست خانواده در قرآن تبیین گردیده است و همچنین نشوز و شقاق از مباحثی است که به عنوان مهم‌ترین عامل شکاف در نهاد خانواده در بخشی از فصل سوم به آن پرداخته شده است که نشوز از جانب مرد یا زن، یا هر دو تحت عنوان «شقاق»، به صورت جداگانه بررسی شده و راه‌حل‌های پیشنهادی قرآن برای رفع نشوز و در انتها «اصل حکمیت» به عنوان راه حل برای برطرف شدن شقاقی که در خانواده حاصل شده است به طور کامل تبیین گردیده است.

چکیده : هدف : تحقیق حاضر با هدف مقایسه ابعاد والدگری، رابطه والد کودک و مشکلات رفتاری کودکان و رابطه این متغیرها در بین مادران معتاد و غیرمعتاد انجام شد. روش : تحقیق از نوع پس رویدادی است . نمونه مورد مطالعه 80 مادر معتاد و 80 مادر غیرمعتاد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ویژگی های جمعیت شناختی با همدیگر همتا شدند. ابزار های مورد استفاده شامل پرسشنامه های والدگری، رابطه کودک- مادر و مشکلات رفتاری بود برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و آنوا استفاده شد. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد والدگری(P<0/05)، ارتباط والد-فرزند(P<0/001) و مشکلات رفتاری کودکان (P<0/001)در مادران معتاد متفاوت از مادران غیرمعتاد بود. نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط بالای بین اعتیاد مادران و مشکلات رفتاری کودکان، مداخلات روانشناسی لازم است در راستای کاهش آثار مشکلات اعتیادی مادران بر کودکانشان مورد استفاده قرار بگیرند.