پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

موضوع سرپرستی و تربیت کودکان، از جمله مسائلی است که به دلیل اهمیت ویژه آن قانون‌گذاران قوانین و مقررات ویژه‌ای در حمایت از آنان وضع نموده‌اند. در نظام حقوقی ایران که ریشه در حقوق اسلام و فقه متعالی امامیه دارد، طفل موجودی است که در همه جوانب حیات خود نیازمند حمایت و پشتیبانی فردی و اجتماعی می‌باشد. حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، در فقه امامیه و حقوق ایران با پیش‌بینی نهادهای ولایت، حضانت، وصایت، قیمومت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است. حضانت نهادی مشترک میان والدین است که فقط نگه‌داری از طفل را شامل می‌شود. ولایت بر فرزندان، به معنای صاحب اختیار بودن در امور مهم و خصوصاً اداره‌ی امور مالی آن‌‌ها است که در قوانین ایران تا زمانی که پدر و جد پدری حیات دارند، ولایت از کودک با ایشان است و مادر از این جهت سمت و اختیاری نسبت به فرزند ندارد و حتی بعد از فوت آن‌ها نیز، مادر ولی طفل نمی‌شود، بلکه فقط تحت شرایطی بعد از فوت شوهر،

حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در خصوص اینکه حضانت حق محض است یا هم حق و هم تکلیف، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند که در این خصوص سه قول مطرح شده است، در قول اول حضانت حق حاضن است و قابل اسقاط است، قول دوم حضانت را هم حق و هم تکلیف دانسته است و دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند. قول سوم در این خصوص بین پدر و مادر تفاوت وجود دارد، که حضانت نسبت به مادر را حق و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف دانسته است. قانونگذار ایران قول دوم را پذیرفته است و نگهداری از طفل را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته است. قانونگذار افغانستان قول دسته اول را پذیرفته و حضانت را حقی دانسته که قابل انتقال و اسقاط است. تمامی فرق و مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که در جمله مستحقین حضانت در مرحله نخست حضانت کودک با مادر است زیرا از مصادیق بارز حضانت رضاع و شیر دادن است که این امر به مادر بر می گردد.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های آموزه های قرآن کریم در روابط کلامی و اعتبار یابی آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارض های مادر- دختر نوجوان است. این پژوهش از جهت گردآوری اطلاعات وشرایط کنترل متغیرها و ماهیت جلسات آموزشی، از نوع پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان دختر مقطع هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول، مادران دارای دختر مقطع هفتم وهشتم دبیرستان دوره اول شهر اصفهان، در سال تحصیلی 93-94 بود که به روش نمونه گیری خوشه‌ای، از بین نواحی شهری شهرستان اصفهان یک ناحیه و سپس به صورت تصادفی از بین مدارس آن ناحیه، یک مدرسه (دبیرستان دوره اول دخترانه)، انتخاب و سپس فراخوان داده شده است و دختران دارای تعارض با مادران خود انتخاب گشته اند. پس از انجام مصاحبه و مشخص شدن تعارض والد- فرزند، 32 نفر از بین افراد انتخاب شدند به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش ( گروه مادران، گروه دختران و گروه مادران - دختران) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از «مقیاس تاکتیک های تعارض موری ‌ای اشتراس» استفاده شد و در دونوبت، قبل و بعد از آموزش محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم، پیش‌آزمون و پس‌آزمون بعمل آمد. در نهایت، داده‌های جمع‌آوری شده، به کمک تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قرآن بر تعارض مادران گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل، دارای اثر معنادار است. همچنین آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قرآن، بر تعارض دختران گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل نیز دارای اثر معنادار است.

کلمات کليدي : آسیه، قرآن، روایات
در این پژوهش شخصیت آسیه از منظر آیات و روایات بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش روشن ساختن ابعاد گوناگون زندگی آسیه به عنوان یکی از اسوه های قرآن و زنی صالح و تجزیه و تحلیل شخصیت او از دیدگاه قرآن و روایات بوده است. نتایج بررسی نشان می دهد که آسیه بنت مزاحم نام زن فرعون معاصر موسی بوده که در روایات اسلامی زنی برگزیده و ممتاز معرفی شده است. در قرآن کریم نیز دوبار از این بانو بدون ذکر نام یاد شده است. یک بار در شرح برگرفته شدن موسی از نیل که در آیة نه سوره قصص به آن اشاره شده است و بار دیکر در آیه ‎11 سورة تحریم که آسیه از خدا خواست او را از فرعون و قوم ستمکارش رهایی بخشد و بهشت را روزی وی سازد. خدا برای تمامی کسانی که ایمان آورده اند بدون دخالت جنسیت آنان همسر فرعون را مثال آورده تا نشان دهد که رستگاری تنها منوط به ایمان خالص به خدا و رسول و حسن اطاعت از پروردگار است. آنچه در تفاسیر و تواریخ مطرح شده است از بدو خلقت ابوالبشر آدم علیه السلم در خانواده کفر زنی وجود نداشته که در دوستی خدا و رسولش بدین گونه ثابت قدم باقی بماند. رضای پروردگار را در هر شرایطی بر همه چیز مقدم داشته و مسیر سعادت را پیموده تا اینکه به مقامی می رسد که جایگاه خود را نزد پروردگارش در بهشت مشاهده می نماید

اشاره: مطلب حاضر در اصل پایان‌نامه‌‌ی استاد گرانقدر سید مصطفی محمودیان مدرس مدرسه‌ی علوم دینی ملاجامی مهاباد جهت دریافت دانشنامه‌ی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه‌ امام شافعی(رض) دانشکده‌ی الهیات دانشگاه‌ تهران به‌ راهنمایی استاد دکتر اسعد شیخ‌الاسلامی و به‌ مشاورت دکتر محمدعادل ضیایی، تدوین و تألیف شده‌ است. پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح ضمن تبریک و تقدیر از زحمات پژوهشگر ارجمند؛ در نظر دارد آن‌را در پنج بخش منتشر نماید. بخش نخست این پژوهش را به‌ همه‌ زیباپسندان و زیبا اندیشان تقدیم می‌کنیم. تقدیم به:

همه‌ی انسان‌هایی که زیبایی را نعمت خدا و یکی از نشانه‌های او می‌دانند.