مطرح شدن افكار فمينيستي براي احقاق حقوق زنان در غرب، سبب شد كه آنان گرايش فوق العاده اي به سمت جنس موافق داشته باشند. در پيدايش لزبينيسم عوامل روان شناختي و مشكلات اجتماعي و مسائل علمي جديد، هر سه در سبب شناسي هم جنس خواهي موثر هستند و هر كدام در جايگاه خود نقش موثري در پيدايش اين پديده ايفا مي كنند. مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر گرايش جنسي افراد و سبب شناسي اين پديده در عصر حاضر پرداخته و آن را از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد.

کليدواژگان: هم جنس خواهي، هويت جنسي، هرزه نگاري، خشونت، لقاح مصنوعي، مهندسي ژنتيك.

راه كارهاي مقابله اي با انحرافات جنسي و اخلاقي يكي از مهم ترين مسائلي است كه در جامعه كنوني از اهميت ويژه اي برخوردار است. يكي از مهم ترين شاخه هاي اين انحرافات اجتماعي شامل انحرافات جنسي است كه اين مقاله به توضيح و تفصيل راه كارهاي مقابله با اين انحرافات از ديدگاه قرآن كريم مي پردازد. از اين رو، هدف از پژوهش حاضر، تبيين راهبردها و فنوني است كه در قرآن كريم براي بهداشت جنسي و مقابله با انحرافات اخلاقي به تفكيك دوران خردسالي و بزرگسالي مطرح شده است. در اين پژوهش، با استفاده از روش توصيفي به استخراج و تنظيم مطالب پرداخته شده است.
نتايج نشان داد كه در قرآن كريم روش هاي متعددي براي بهداشت جنسي وجود دارد. مهم ترين و شاخص ترين آنها در دوره خردسالي، راهبردهايي است كه برخي از آنها عبارتند از: ملاحظه كردن تفاوت هاي جنسيتي در تعامل با كودكان؛ رعايت بهداشت اخلاقي زوجين در حضور فرزندان؛ جداسازي بستر خواب كودكان؛ پاسخ گويي صحيح به سوالات جنسي كودك، و اجازه گرفتن در حين ورود به اتاق والدين. در دوره نوجواني و جواني نيز راهبردهايي همچون آگاهي دادن در زمينه مسائل جنسي، خدامحوري، توجه به قيامت و ياد مرگ، تقويت اراده، بهداشت اخلاقي، تغذيه، ازدواج، و آموزش خانواده در خصوص تكاليف زناشويي مي باشدكه در دو بعد «راه كارهاي درماني» و «كنترل» به تجزيه و تحليل آنها مي پردازيم.

کليدواژگان: راه كار، مقابله، انحرافات جنسي، قرآن، روان شناسي

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي جرم بي حجاب از منظر قانون مجازات اسلامي و همچنين تحليل عوامل موثر بر بي حجابي در دانشجويان دختر است. بدين منظور، ابتدا با مطالعه تحقيقات انجام شده در اين زمينه، چارچوب نظري تحقيق، تدوين و سپس از طريق اطلاعات حاصل از جمع آوري پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار spss متغيرهاي مورد نظر وارد معادله رگرسيون لوجستيك گرديد.
نتايج حاصل از بررسي نشان مي دهد كه ميزان حجاب دوستان و اطرافيان، برداشت غلط از آزادي و تماشاي برنامه هاي ماهواره اي در مجاورت ساير متغيرها، مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر بي حجابي دانشجويان شناخته شد. در بين اين سه عامل، مهم ترين عامل وضعيت حجاب دوستان و اطرافيان است. با در نظر گرفتن اثر تك تك عوامل بدون تاثير ساير متغيرها بجز سه متغيري كه به عنوان مهم ترين عوامل معرفي شد، ميزان حجاب خانواده، تقليد از ديگران و ميزان اهميت به مد روز يا مدگرايي به عنوان عوامل تاثيرگذار بر بي حجابي شناخته شدند. با توجه به نتايج بررسي اين مدل هاي آماري از بين اين سه متغير معني دار و تاثيرگذار، تاثير مدگرايي از ديگر عوامل چشمگيرتر است.

کليدواژگان: بي حجابي، اركان جرم، دوستان و اطرافيان

چکیده : هدف : تحقیق حاضر با هدف مقایسه ابعاد والدگری، رابطه والد کودک و مشکلات رفتاری کودکان و رابطه این متغیرها در بین مادران معتاد و غیرمعتاد انجام شد. روش : تحقیق از نوع پس رویدادی است . نمونه مورد مطالعه 80 مادر معتاد و 80 مادر غیرمعتاد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ویژگی های جمعیت شناختی با همدیگر همتا شدند. ابزار های مورد استفاده شامل پرسشنامه های والدگری، رابطه کودک- مادر و مشکلات رفتاری بود برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و آنوا استفاده شد. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد والدگری(P<0/05)، ارتباط والد-فرزند(P<0/001) و مشکلات رفتاری کودکان (P<0/001)در مادران معتاد متفاوت از مادران غیرمعتاد بود. نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط بالای بین اعتیاد مادران و مشکلات رفتاری کودکان، مداخلات روانشناسی لازم است در راستای کاهش آثار مشکلات اعتیادی مادران بر کودکانشان مورد استفاده قرار بگیرند.

منتشرشده در پایان نامه ها

اعتیاد به موادمخدر یک آسیب اجتماعی است که ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی است. از آنجایی که زنان، وظیفه مادری و تربیت نسل آینده را به عهده دارند و وجود مادر معتاد در خانواده می تواند آسیب جدی به همسر و فرزندان و در نتیجه به جامعه وارد کند، بنابراین اعتیاد زنان یک مساله اجتماعی است. اعتیاد در زنان تاثیرات مخربی بر بدن آنها دارد و شرایط اجتماعی موجود در رابطه با زنان معتاد باعث افزایش حساسیت می شود و از آنجا که اعتیاد زنان پیامدهای ناگوارتری نبست به اعتیاد مردان دارد، پژوهش در این زمینه ضروری است. بر این اساس در این تحقیق سعی شده است عوامل و زمینه های اعتیاد زنان در شهر یزد و چگونگی مواجهه زنان با مشکلات مربوط به اعتیاد تحلیل و بررسی شود.

منتشرشده در پایان نامه ها

چکیده

در عصر اطلاعات و زندگی مدرن که انسان ها  را از احکام الهی از جمله حجاب و پوشش غافل میکند، پرداختن به مسائل حجاب و عفت از اهم کارهای علمی و پژوهشی است در این تحقیق پیمایشی، به کمک نظریه های جامعه شناختی حجاب، به تبیین فرضیات تحقیق پرداخته شده است فرضیات تحقیق که تأیید شده اند مشخص می کنند که ارتباط معنا داری بین پوشش و ججاب و امنیت فردی و اجتماعی وجود دارد و بر اساس یافته های تحقیق متغییر نحوه پوشش و حجاب سهم 28 درصدی از متغییر وابسته (امنیت اجتماعی ) را به خود اختصاص می دهد و سایر متغیرها 72 درصد از متغییر وابسته را تبیین کرده اند...

منتشرشده در مقالات

چکیده: امروزه، خشونت شوهران علیه زنان، به مسئله ای فراگیر تبدیل شده است که مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در نوردیده است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در شهر تهران می باشد. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. روایی ابزار سنجش متغیر وابسته (91/0=α) و اعتبار آن از طریق اعتبار سازه تأیید شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان 15- 45 ساله متأهل ساکن شهر تهران تشکیل می دهند که در مجموع 400 نفر از زنان ساکن منطقه 4 تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی خشونت شوهران علیه زنان، از چهارچوب نظری دربرگیرنده نظریات پدرسالاری، یادگیری اجتماعی و منابع استفاده شده است. براساس تحلیل داده های تحقیق، از میان شش متغیر مستقل، متغیر قدرت زن در ساختار خانواده با ضریب تأثیر رگرسیونی (43/0-=β)، مهم ترین تبیین کننده خشونت شوهران علیه زنان می باشد و متغیرهای خشونت در خانواده خاستگاه، خشونت پذیری، منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش کلیشه های جنسیتی از سوی زن و پایگاه اجتماعی اقتصادی نسبی زوجین از لحاظ تبیین متغییر وابسته، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارد...

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 16 اسفند 1395 ساعت 15:35

رویکرد اجتماعی و قانونی در جرم بدحجابی

مسئله حجاب شرعی یکی از ضروریات و بدیهیات دین مبین اسلام می باشد که در قرآن کریم و روایات معصومین بدان اشاره شده است همچنین با نگاهی به سایر ادیان الهی متوجه می شویم که پوشش و حجاب دارای جایگاه مهمی در آن ادیان بوده است. قانونگذار ما نیز با تأسی از منابع فقهی در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی حکم خاصی را در مورد بدحجابی در معابر و انظار عمومی پیش بینی نموده است و آن عبارت است از: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. هدف از این تحقیق روشن شدن مسئله پوشش زنان در فقه و قانون و تحلیل عناصر جرم و توجه به مسایل اجتماعی قضیه می باشد روش پژوهش بر پایه مطالعات فقهی و بررسی کتب دینی و نیز ارزیابی نظریات اندیشمندان و حقوقدانان و پژوهش های میدانی (مشاهده ،مصاحبه، پرسشنامه )می باشد در پایان می توان نتیجه گرفت که فقدان حجاب شرعی بانوان جرم مسلمی است که دارای مجازات معین می باشد و از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز در پی دارد.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 16 اسفند 1395 ساعت 15:10

آسیب‌شناسی اعتیاد زنان در خانواده

بر طبق عرف جامعه زنان مدیران داخلی خانه هستند و وقتی زن در یک خانواده به اعتیاد مواد‌مخدر روی می‌آورد ارکان خانواده بسیار آسیب‌پذیر می‌شود، در چنین خانواده‌ای فرزندان بخصوص دختران دچار انحراف و پیامدهای جبران ناپذیری خواهند شد که ناشی از الگوپذیری از مادر و همچنین نقصان روابط عاطفی متعارف بین آنان خواهد بود. هدف از این پژوهش، دست‌یابی به آسیب‌هایی است که اعتیاد زنان بر روی افراد خانواده خود می‌گذارد. در این پژوهش از ترکیبی از نظریات برای تبیین آسیب‌های اجتماعی استفاده شده است نظریاتی چون نظریه فمینیسم مارکسیست، نظریه برچسب‌زنی، نظریه ‌کنترل اجتماعی، ادوین ساترلند و دورکیم و دین استفاده شده است. در این بررسی، روش پژوهش پیمایش است و داده‌ها با پرسش‌نامه و مصاحبه گردآوری شده است.

منتشرشده در پایان نامه ها
چکیده: 
روزانه 910000 مورد حاملگي در دنيا اتفاق مي افتد که يک چهارم از اين حاملگي ها ناخواسته مي باشند و 150000 مورد از طريق سقط خاتمه مي يابند که 500 مورد به مرگ مادر منجر مي گردد. سقط غيرايمن از عواقب خطرناک حاملگي ناخواسته بوده و يکي از علل مهم مرگ و مير مادران مي باشد. مساله جواز سقط جنين و قانوني سازي آن، از جمله مسائلي است که تحت تاثير مسائل شرعي، حقوقي و سياسي هر کشور، در هر دوره از زمان حکم خاص خود را داشته است، اگرچه در اسلام و اکثر اديان سقط جنين منع شده است، ولي مشکلات ناشي از ممنوعيت مطلق آن، باعث شده که اغلب کشورها با نگرشي واقع بينانه، سقط جنين قانونمند را در شرايطي مانند نجات جان مادر، وقوع تجاوز يا زناي با محارم، نقايص جنيني، و شرايط خاص اقتصادي ـ اجتماعي اجازه دهند. به منظور جلوگيري از عواقب سقط غير قانوني و حمايت هرچه بيشتر از حقوق زنان، لازم است تحقيقات بيشتري جهت وضع يا تعديل قوانين با نگرشي نو به مساله سقط جنين انجام شود. بدين منظور مطالعه حاضر به بررسي تطبيقي قوانين سقط جنين در کشورهاي جهان پرداخته است. نتايج حاکي از آن است که در کشورهاي جهان رويه هاي متفاوتي براي جواز سقط جنين برگزيده شده است و گرايش نهايي کشورهاي اسلامي بر اين است که عليرغم مخالفت در فقه سنتي، سقط جنين را در مواردي مجاز بشمارند.
بنابراين بهتر است در کشور ايران نيز در خصوص اين موارد قانونگذاري دقيق صورت گيرد.
منتشرشده در مقالات
صفحه1 از24