17 دی 1396 ساعت 08:13

بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی در دانش‌آموزان متوسطه

نوشته شده توسط امید عیسی نژاد - یوسف قاسمی - فریده خندان

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی در خانواده‌های ایرانی بود. مقیاس تعامل والد فرزندی به سنجش دو زیرمقیاس حل تعارض و پذیرش در دو بعد والدین (21 سؤال) و فرزندان (25 سؤال) می‌پردازد. پرسش‌نامه از نسخه انگلیسی آن مورد ترجمه و بازترجمه قرار گرفت و روی نمونه‌ای تصادفی مشتمل بر 400 نفر (200 دختر و 200 پسر به همراه والدین­شان) در مدارس متوسطه ‌اجرا گردید. به ‌منظور تعیین روایی سازه سؤالات از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای بررسی اعتبار نسخه‌های (ارزیابی فرزند از پدر، ارزیابی فرزند از مادر، ارزیابی پدر از فرزند، و ارزیابی مادر از فرزند) پرسش‌نامه از روش بازآزمایی و همسانی درونی به شیوه آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پایایی سنجی با استفاده از ضریب آلفا، پایایی 89/0 تا 97/0 را برای زیرمقیاس ­های ابزار به دست داد. زیرمقیاس‌های ابزار نشان دادند شاخص ­های برازندگی تحلیل عاملی تأییدی، تأیید کننده ساختار دو عاملی هستند که نشان می‌دهد مدل دو عاملی در 4 نسخه ابزار با داده‌ها برازش دارد. در مجموع می‌توان گفت که این مقیاس، ویژگی‌های یک آزمون روا و پایا را داراست و می‌توان در موقعیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای از آن استفاده کرد. تعداد کم اما جامع سؤالات پرسش‌نامه، مزیتی است که موجب به دست آوردن اطلاعات لازم در زمانی اندک می گردد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: امید عیسی نژاد - یوسف قاسمی - فریده خندان
  • منتشر شده در: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
خواندن 165 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید