17 دی 1396 ساعت 08:13

پیش بینی خودشیفتگی،‌ ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی

نوشته شده توسط رؤیا رضاپور - محمدمهدی ذاکری - لقمان ابراهیمی

گسترش شبکه‌های اجتماعی و استفاده گسترده از آن‌‌ها توسط زوجین، تأثیرات مهمی بر جنبه‌های مختلف زندگی آنان داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در خودشیفتگی، ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی زوجین استفاده‌کننده از شبکه‌های اجتماعی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه‌ آماری را زوجین استفاده­ کننده از شبکه‌های اجتماعی شهر زنجان تشکیل داده که 120 زوج که از شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده استفاده می‌کردند به ‌صورت در دسترس انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، شخصیت خودشیفته (ایمز و همکاران، 2006)، ادراک تعامل اجتماعی (گلاس، 1994) و تعارض زناشویی (ثنایی، 1379) استفاده شد. روش همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرارگرفت. یافته‌‌ها‌‌ نشان داد بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با ادراک تعامل اجتماعی رابطه منفی معنادار و با خودشیفتگی و تعارض زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (01/0 > p ). هم‌چنین بین تعارض زناشویی با خودشیفتگی رابطه مثبت معنادار و با ادراک تعامل اجتماعی رابطه منفی معنادار وجود دارد (01/0 > P ). شبکه‌های اجتماعی با تأثیرات منفی روی روابط زوجین و احساس آن‌ها نسبت به یکدیگر و از سویی دیگر، با تقویت خودشیفتگی، باعث مشکلات ارتباطی مختلف و کاهش احساس‌های مثبت زوجین نسبت به یکدیگر و تعارضات زناشویی می‌شود.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: رؤیا رضاپور - محمدمهدی ذاکری - لقمان ابراهیمی
  • منتشر شده در: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
خواندن 171 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید