17 دی 1396 ساعت 07:30

اثربخشی آموزش تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش تنیدگی حرفه‌ای و تنیدگی زندگی مادران شاغل

نوشته شده توسط حمیده آذری آستانه - محمد حاتمی - هادی هاشمی رزینی

هدف: هدف پژوهش تعيين اثربخشي آموزش تنيدگي زدايي مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش تنيدگي حرفه اي و زندگي مادران شاغل بود.
روش: روش پژوهش نيمه آزمايشي با گروه گواه و طرح پيش آزمون، پس آزمون و جامعه آماري حدود 1000 مادر پرستار بيمارستان هاي دولتي رازي، الزهرا، پورسينا، اميرالمومنين، حشمت، 17 شهريور و شفا در شهر رشت در سال 93-1394 بود. از اين جامعه 150 مادر كه داراي فرزند 6 ساله بودند به روش نمونه گيري در دسترس و از بين آن ها ابتدا 30 مادر و در نهايت 24 مادر كه واجد شرايط و ملاك هاي اين پژوهش بودند انتخاب و پس از همتاسازي در دو گروه جايگزين شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تنيدگي شغلي فيليپ ال. رايس 1992 و تنيدگي والديني ابيدين (1990) و برنامه آموزش تنيدگي زدايي مبتني بر ذهن آگاهي كابات زين 1992 بود كه طي دو ماه هفته اي 1 جلسه 90 دقيقه اي براي گروه آزمايشي اجرا شد. پرسشنامه ها در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري در مورد دو گروه اجرا و داده ها با استفاده از آزمون اندازه گيري مكرر تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد آموزش تنيدگي زدايي مبتني بر ذهن ‏آگاهي در كاهش ميزان تنيدگي حرفه اي (328/40 = F و 001/0 = P) و تنيدگي زندگي (94/49 = F و 001/0 = P) مادران پرستار موثر و هم چنين اثربخشي آن در دوره پيگيري يك ماهه پايدار مانده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان اين روش درماني را به عنوان شيوه اي كارآمد و موثر با قابليت كاربرد وسيع در پيشگيري و كاهش علائم تنيدگي زندگي و شغلي مادران پرستار و مادران شاغل در ساير موسسه هاي و سازمان هاي پراسترس به كار برد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: حمیده آذری آستانه - محمد حاتمی - هادی هاشمی رزینی
  • منتشر شده در: فصلنامه روانشناسی کاربردی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی سال 10 شماره 4 پیاپی 40
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: فصلنامه روانشناسی کاربردی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی سال 10 شماره 4 پیاپی 40
خواندن 143 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید