17 دی 1396 ساعت 07:17

پیش بینی سلامت جسمی و روانی بر اساس مؤلفه‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله، انسجام خانواده، ابراز محبت و ظاهر فیزیکی در معلمان متأهل مقطع ابتدایی شهر کرج

نوشته شده توسط هادی سلیمی - پریا حسین‌زاده - اقبال زارعی - زینب بدلپور

زمینه و هدف: سلامتی بی‌تردید از مهم‌ترین ابعاد مسائل حیات انسان است و عوامل گوناگون فردی و خانوادگی می‌تواند نقش اساسی در این مسئله داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر پیش ‌بینی سلامت جسمی و روانی بر اساس مؤلفه‌های تصمیم‌گیری و حل‌مسئله، انسجام خانواده، ابراز محبت و ظاهر فیزیکی در معلمان متأهل مقطع ابتدایی شهر کرج است.
روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان متأهل مقطع ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 94-93 بودند که از میان آنان براساس جدول مورگان (Morgan) 358 نفر به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های زمینه‌یابی سلامت (SF36)، سازگاری دوتایی (DAS)، مقیاس فرایندخانواده سامانی (SFPS) و مقیاس محتوای خانواده سامانی (SFCS) استفاده شد. داده‌ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه ‌و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی داری بین سلامت جسمی و روانی با مؤلفه ‌های تصمیم‌گیری و حل‌مسئله (488/0 r = ، 05/0 P < )، انسجام خانواده (474/0 r = ، 05/0 P < )، ابرازمحبت (356/0 r = ، 05/0 P < ) و ظاهر فیزیکی ( 409/0 r = ، 05/0 P < ) وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه‌ های تصمیم‌گیری و حل‌مسئله با سهم 7/23 درصد، انسجام خانواده با 3/18 درصد، ابراز محبت با 6/12 درصد و ظاهر فیزیکی با 8/12 درصد، در مجموع با هم 30 درصد از واریانس سلامت جسمی و روانی را تبیین می‌نمایند.
نتیجه گیری: تصمیم‌گیری و حل‌مسئله، انسجام خانواده، ابراز محبت و ظاهر فیزیکی توان پیش ‌بینی سلامت جسمی و روانی را دارند و با بهبود این عوامل در خانواده‌ها می‌توان شاهد افزایش سلامت جسمی و روانی در اعضای خانواده بود.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: هادی سلیمی - پریا حسین‌زاده - اقبال زارعی - زینب بدلپور
  • منتشر شده در: دوفصلنامه حكيم سيد اسماعيل جرجاني - معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان سال 5 شماره 1
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: دوفصلنامه حكيم سيد اسماعيل جرجاني - معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان سال 5 شماره 1
خواندن 114 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید