22 آبان 1396 ساعت 23:45

بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق

نوشته شده توسط سمانه محمدپور

توجه به مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق به دلیل آسیب گسترده برای فرد و جامعه بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق انجام شد. این پژوهش یک مطالعۀ توصیفی مقطعی بود که طی آن 300 نفر از زنان مطلقۀ شهرستان خرم‌آباد از تیر تا شهریورماه سال 1394 به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامۀ جمعیت‌شناسی و پرسشنامۀ مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روان‌شناختی زنان پس از طلاق بود. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی مانند درصد و درصد فراوانی و آمار استنباطی مانند آزمون کای‌اسکوار با نرم‌افزار 20 spss استفاده شد. میانگین و انحراف معیار سن شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر به ترتیب 56/8 ± 30/29 بود. نتایج حاصل از تجزیه‌ و تحلیل آماری نشان داد که درمجموع، بین نظرات پاسخگویان برحسب طیف پاسخگویی کاملاً مخالف تا کاملاً موافق در مسائل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 > p). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق از شدت متفاوتی برخوردار است. بر اساس نتایج چنین پژوهش‌هایی، می‌توان پیشنهاد داد که به‌منظور بهبود وضعیت زندگی زنان مطلقه، چنین مسائلی طی کارآزمایی‌های بالینی باهدف طراحی مدل‌های مداخلۀ مناسب یا اصلاح مداخله‌های موجود مورد توجه قرار بگیرد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: سمانه محمدپور
  • منتشر شده در: دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 10 پیاپی 24
  • رتبه مقاله: علمی–ترویجی
  • منبع: دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 10 پیاپی 24
خواندن 252 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید