مقالات

مقالات (4588)

تحقيق توصيفی-همبستگی حاضر با هدف بررسی راهکارهای ارتقای توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستايی انجام شد. جامعه آماری تحقيق را 3287 نفر از زنان سرپرست خانوار روستايي شهرستان شيروان تشکيل مي‏دادند که 120 نفر از آنها به روش نمونه­ گيری خوشه­ ای چندمرحله‌اي­ با استفاده از رابطه کوکران به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. روايي ابزار تحقيق با استفاده از نظرات پانل اعضای هيئت علمی ارتقا يافت و در نهايت، تأييد شد. به‏ منظور سنجش پايايی ابزار تحقيق، از پيش‌آزمون پرسشنامه و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد، که مقدار آن بين 75/0 تا 81/0 به‏ دست آمد. داده­ های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS با استفاده از روش تحليل عاملی اکتشافی پردازش شدند. نتايج نشان داد که مهم‌ترين دليل سرپرست شدن زنان مورد مطالعه فوت همسر بود. 20/44 درصد از پاسخ‏گويان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی، 80/5 درصد تحت پوشش بهزيستی و پنجاه درصد تحت پوشش هيچ‌کدام از نهادهای حمايتی نبودند. با استفاده از تحليل عاملی، راهکارهای بهبود توانمندی شغلی در چهار عامل آموزشی- حمايتی، فردی- روان‏شناختی، تأمين مسکن، و ضمانت و آموزش شغلی از طريق نهادهای حمايتی و بيمه اجتماعی و درمانی خلاصه شدند که در مجموع، 42/60 درصد از کل واريانس راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستايی را تبيين کردند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ روان درمانی مبتنی بر غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه های بالینی کودکان با اختلال رفتاری انجام شد. در این پژوهش دانش‌آموزان به همراه والدینشان با انتساب تصادفی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه‌های آزمایشی به ترتیب گروه اول فقط دریافت کننده برنامه آموزشی، گروه دوم فقط دریافت کننده دارو و گروه سوم دریافت کننده همزمان برنامه آموزشی و دارو بوده است و گروه کنترل هم هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامۀ جمعیت شناختی، سبک فرزندپروری بامریند و فهرست نشانه های بالینی کودک اجرا شدند. برنامۀ بهبودبخشی روابط درون‌خانوادگی به شکل هشت جلسۀ گروهی والدین، یک جلسۀ خانوادگی اختصاصی، دو جلسۀ تماس تلفنی و یک جلسۀ تقویتی برگزار شد. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کواریانس چند متغیره از نوع اندازه‌گیری های مکرر بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که روان درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی موجب ارتقای مهارت های فرزندپروری مقتدرانه و کاهش نشانه های بالینی فرزندان شده است و این نتایج در پیگیری سه ماه نیز پایدار است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی در رابطه میان همسرآزاری علیه زنان با نشانه‌های افسردگی در آن­‌ها بود.
مواد و روش ها روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. 400 زن متأهل با روش نمونه‌­گیری در­دسترس، به سه پرسش‌نامه همسرآزاری قهاری، افسردگی بک (BDI-II) و ویژگی‌­های شخصیتی NEO پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها به روش رگرسیون سلسه مراتبی و با استفاده از نرم‌افزار spss 22 انجام شده است.
یافته ها زنانی که دچار همسرآزاری می‌شوند، به طور معناداری دچار نشانه‌های افسردگی هستند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، از بین ویژگی‌های شخصیتی، تنها ویژگی توافق‌جویی بین خشونت روان‌شناختی و خشونت جنسی با میزان نشانگان افسردگی نقش تعدیل‌کنندگی ایفا می کرد.
نتیجه گیری با شناسایی و تشخیص ویژگی‌­های شخصیتی در زنان قربانی همسر­آزاری می‌توان زنان آسیب‌پذیر به خشونت را آموزش داد و درمان کرد

همسرآزاری  افسردگی زنان  زنان قربانی خشونت  ویژگی‌های شخصیتی زنان  نشانه‌هاي افسردگي  پنج عامل شخصیت  قربانیان خشونت

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری معلمان بر اساس تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی بود. جامعه پژوهش شامل همه معلمان زن متأهل است که در سال‌ تحصیلی 94-93 در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم مشغول کار بودند. تعداد 128 معلم زن متأهل به روش تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای در پژوهش شرکت داده شدند. نوع پژوهش توصیفی - همبستگی و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری (والتون، 1973)، تعارض کار خانواده (رستگارخالد، 1385) و تعهد سازمانی (آلن و می‌یر، 1990) بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که بین مؤلفه‌های تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی با ابعاد کیفیت زندگی کاری، رابطه معنی‌داری وجود دارد. مؤلفه‌های تعارض کار خانواده (تداخل نقش کاری با نقش خانوادگی، خرده مقیاس تداخل نقش خانوادگی با نقش کاری، اضافه‌بار نقش خانوادگی و اضافه‌بار نقش کاری) با ابعاد کیفیت زندگی کاری، همبستگی منفی و معنی‌دار نشان دادند (05/0 P ≤ ). بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) و ابعاد کیفیت زندگی کاری، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت (05/0 P ≤ ). علاوه بر این، تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که «تداخل نقش کاری با نقش خانوادگی» به همراه «تعهد هنجاری» و «تداخل نقش خانوادگی با نقش کاری» قادر به پیش‌بینی نمره کلی کیفیت زندگی کاری بودند (05/0 P ≤ ). بنابراین پژوهش حاضر نشان داد مؤلفه‌های تعارض کار خانواده و تعهد سازمانی، پیش‌بینی کننده ابعاد کیفیت زندگی کاری هستند.

هدف از این پژوهش، مقایسه تحمل پریشانی، سبک های مقابله با استرس، هوش معنوی و شادمانی بین سالمندان زن و مرد شهر اهواز بود. نمونه این پژوهش 380 نفر (190 زن و 190 مرد) بودند که بوسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از مقیاس تحمل پریشانی (DTS) ، سبک های مقابله با استرس فرم کوتاه (CISS-21)، پرسشنامه شادمانی آکسفورد (OHQ) و پرسشنامه‌ هوش معنوی (ISIS). تحقیق حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود و تجزیه و تحلیل داده ها با کمک روش چندمتغیری مانوا در سطح معناداری 0001/0>p نشان داد که بین سالمندان زن و مرد از لحاظ مؤلفه های جذب پریشانی و ارزیابی پریشانی، سبک های مقابله ای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی و همچنین هوش معنوی و شادمانی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین مشخص شد مولفه جذب پریشانی، سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی و هوش معنوی بیشتر در سالمندان زن و مولفه های ارزیابی پریشانی و سبک مقابله ای مسئله مدار و شادمانی بیشتر در سالمندان مرد دیده می شود.
کلیدواژه ها
تحمل پریشانی؛ مقابله با شرایط پر استرس؛ هوش معنوی؛ شادمانی؛ سالمندان زن و مرد