مقالات

مقالات (4430)

هدف: با توجه به اهمیت روابط مسالمت آمیز با خانواده همسر این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی– رفتاری بر احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و رضایتمندی زناشویی انجام شده است.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری شامل زنان متأهل منطقه 4 شهر اصفهان در سال 1390 بود که به فراخوان محقق جهت شرکت در جلسات گروه درمانی پاسخ مثبت داده بودند.30 نفر از داوطلبانی که در پرسشنامه محقق ساخته احساسات منفی نسبت به خانواده همسر حد نصاب نمره لازم را کسب کرده بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و شاخص رضایت زناشویی هودسن در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته در جلسات گروه درمانی شناختی– رفتاری شرکت کردند. در پایان در هر دو گروه پس آزمون اجرا شد و داده ها توسط تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی شناختی رفتاری بطور معناداری (05/0> p) در کاهش احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و افزایش رضایتمندی زناشویی موثر بوده است.
نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده می توان از گروه درمانی شناختی- رفتاری در جهت کاهش احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و ارتقاء کیفیت زندگی زوجین استفاده کرد.
کلیدواژه ها
احساسات منفی؛ خانواده همسر؛ گروه درمانی شناختی– رفتاری؛ رضایتمندی زناشویی

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل در افزایش سازگاری زناشویی، احساسات مثبت زن و شوهر، رضایت زناشویی، صمیمیت و کاهش بی‌ثباتی ازدواج- احتمال طلاق، افسردگی و اضطراب زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی بود.
      روش: پژوهش حاضر با روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به کلینیک‌های خدمات روانشناختی و مشاوره شهرستان‌های مهر، لامرد و فیروزآباد جهت کمک‌های تخصصی در زمینه مسائل زناشویی در نیمه اول سال 1390 بود. نمونه‌ای 40 نفری (20 زوج) به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه (یک گروه مداخله‌ای و یک گروه کنترل) گمارده شدند. گروه آزمایشی تحت 18 جلسه 2 ساعته درمان به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت؛ گروه کنترل هیچ‌گونه درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه کنترل و آزمایش که پس از ریزش به 8 زوج کاهش یافته بودند، در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با استفاده از مصاحبه بالینی، شاخص رضایت زناشویی، مقیاس صمیمیت، شاخص بی‌ثباتی ازدواج- احتمال طلاق، پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر، مقیاس سازگاری زن و شوهر، پرسشنامه افسردگی بک، و پرسشنامه اضطراب بک مورد سنجش قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس (MANCOVA) انجام گرفت.
یافته‏ها: نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده‌ی اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت، و کاهش بی‌ثباتی ازدواج، افسردگی و اضطراب زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی بود. و وضعیت زوج‌های گروه آزمایشی از لحاظ سازه‌های مورد اندازه‌گیری نسبت به گروه کنترل در مراحل پس‌آزمون و پیگیری بهبودی را نشان داد.
  نتیجه‌گیری: مداخله‌ و آموزش تحلیل رفتار متقابل می‌تواند بعنوان برنامه‌ای در جهت پیشگیری و درمان طلاق عاطفی و افزایش مهارت زناشویی زوج‌ها قرار گیرد.
کلیدواژه ها
تحلیل رفتار متقابل؛ طلاق عاطفی؛ رضایت زناشویی

هدف: برنامه ریزی برای بهبود روابط اجتماعی در عصر حاضر، بدون شناخت گذشته ناقص است. یکی از منابعی که می‌تواند ما را نسبت به فرهنگ گذشت‌ی ایران آگاه سازد شاهنامه است از آن روی که قوم ایرانی حاصل صدها سال تجربه‌ی زندگی و دستاوردهای خود را در آن گنجانده است.
      روش: برای شناخت روابط خویشاوندی شاهنامه را برگزیده‌ایم. خویشاوندی را به دو شکل نسبی و سببی طبقه بندی کرده‌ایم و روابط درون هر طبقه را بررسی و تحلیل نموده‌ایم.
     یافته ها و نتیجه گیری: در میان رده‌ها‌ی عالی جامعه، رابطه‌ی خویشاوندی به‌صورت گسترده بود؛ امّا در میان رده‌ها‌ی متوسّط و پایین جامعه، خویشاوندی به‌صورت هسته‌ای بود. رابطه‌ی خویشاوندی سببی، به اندازه‌ی خویشاوندی نسبی گرم و صمیمی نبود و غالباً برمبنای مصلحت‌اندیشی شکل می‌گرفت.
کلیدواژه ها
شاهنامه؛ روابط خویشاوندی؛ ایران باستان؛ خانواده

هدف: اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‏ها موجب فراهم آمدن بسترهای جدید در خانواده می شود که در بخش های مختلف از جمله سلامت روانی خانواده می‌تواند تاثیرگذار باشد.در نوشتار پیش رو ضمن بررسی روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درکشور، تأثیر آن بر سلامت روانی و هم‌چنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر سنندج مورد مطالعه قرارگرفته است.
      روش: در این تحقیق نمونه‌ای با حجم 265 نفر دانش آموز(135 دختر و 130 پسر)، به روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطّلاعات از پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلدگ (1979) و پرسش‌نامه‌ی محقّق ساخته استفاده شد. در این پژوهش از معدّل دانش‌آموزان دبیرستانی به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات گردآوری شده از روش ضریب هم‌بستگی، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون T مستقل استفاده شد.
   یافته‏ها: این تحقیق نشان داد که بین میزان و نوع استفاده از یارانه‌های نقدی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ی مستقیم معنی‌دار وجود دارد و هم‌چنین بین میزان یارانه و سلامت روانی دانش‌آموزانخانواده‌های شهرستان سنندج هم‌بستگی مستقیم معنی‌داری دیده‌می‌شود، امّا در این پژوهش تفاوتی بین دو جنس در میزان و نوع استفاده از یارانه‌های نقدی مشاهده نشد.
    نتیجه‏گیری: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه‌ی الگوهای صحیح اقتصادی و رفتاری در خانواده باشد که شکل‌گیری این الگوها تأثیر کاملاً مطلوبی بر سلامت روانی و عملکرد اعضای خانواده دارد.
کلیدواژه ها
میزان استفاده از یارانه‌ی نقدی؛ عملکرد تحصیلی؛ سلامت روانی دانش آموزان

هدف:  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری، در کاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره صورت گرفت.
روش: جامعه تحقیق شامل کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج  بود که از این جامعه 45 مرد به شیوة تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه میل به طلاق و مصاحبة تشخیصی تکمیلی میزان میل به طلاق آزمودنیها تعیین شدند و به تصادف در سه گروه 15 نفری (گروه گشتالت درمانگری، معنا‎‎درمانگری و گواه) قرارگرفتند. با استفاده از پرسشنامه میل به طلاق میزان میل به طلاق آزمودنیها، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری درکاهش میل به طلاق مؤثرند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد،  بین دو روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری در کاهش میل به طلاق تفاوت معناداری و جود ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه اخیر اثربخشی قابل ملاحظه ای از گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری، در کاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره  نشان داد.
کلیدواژه ها
میل به طلاق؛ معنا‎درمانگری؛ گشتالت درمانگری