مقالات

مقالات (4588)

چکیده
کیفیت ارتباط زوجین در چند دهۀ اخیر به عنوان یک شاخص مهم در بهزیستی و سلامت شناخته شده ومورد توجه پژوهشگران در حیطۀ خانواده قرار گرفته است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت ارتباط در پیش‌بینی بهزیستی ذهنیوشادکامی در میان دانشجویان متأهل بود. بدین منظور نمونۀ 191 نفریاز خوابگاه‌های متأهلین دانشگاه‌های تهران که به شیوۀ تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند؛ به پرسش‌نامه‌های کیفیت ارتباط زوجین، شادکامی آکسفورد و بهزیستی ذهنی(شامل دو خرده مقیاس رضایت اززندگی و سلامت روان‌شناختی) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون صورت گرفت.نتایج نشان داد بین کیفیت ارتباط زوجین، شادکامی و بهزیستی ذهنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و کیفیت ارتباط زوجین می‌تواند 7/20درصد از واریانس مربوط به سلامت روان‌شناختی،1/23درصد از واریانس رضایت از زندگی، 3/27 درصد واریانس بهزیستی ذهنی و 7/27 درصد واریانس شادکامی را تبیین کند. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت کیفیت ارتباط زوجین می‌تواند پیش‌بینی‌کنندۀ بهزیستی ذهنی آنها باشد. بنابراین توجه به کیفیت ارتباط زوجین و تقویت و بهبود این روابط به عنوان روش مناسبی برای ارتقای سلامت روان‌شناختی، شادکامی و رضایت‌مندی از زندگی زناشویی پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژگان
کیفیت ارتباط زناشویی؛ بهزیستی ذهنی؛ شادکامی

نویسنده:مژگان پاتو

مقاله 1 ، سال 2 ، شماره 3

نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین

کاهش طلاق و افزایش سازگاری زناشویی و یافتن مولفه های رتبط با آن از دغدغه های امروز روان شناسان خانواده است . در این پژوهش رابطه دو عامل جهت گیری مذهبی و نوع مناسبات زوجین با سازگاری زناشویی اندازه گیری شد . به همین منظور 300 نفر زن و مرد متاهل ساکن شهر مشهد در سه گروه طلاب ، کارمندان و دانشجویان به شیوه داوطلبانه ودر دسترس انتخاب شدند و به 3 پرسشنامه جهت گیری مذهبی ، مناسبات سالم زوجین و سازگاری زناشویی پاسخ دادند .... 

نویسنده:سید محمد رضا رضا زاده ، هادی بهرامی احسان ، عزیز اله محمدیان

مقاله 7 ، سال 1 ، شماره 2

چکیده
مادر جایگزین یا رحم جایگزین از جدیدترین تکنیک‌های باروری است که در درمان زنانی به کار می‌رود که به نوعی به نگهداری جنین در رحم خود قادر نیستند. در این روش پس از لقاح اسپرم و تخمک، جنین به رحم مادر جایگزین منتقل می‌شود و او در طی 9 ماه وظیفه نگهداری از جنین را برعهده گرفته و پس از تولد، نوزاد را به والدین اصلی تحویل می‌دهد. بر این اساس در این پژوهش، محققان به‌دنبال درک معنا و تجربه این پدیده به کمک افرادی بودند که رحم جایگزین را تجربه کرده‌اند. این مطالعه به صورت کیفی با رویکرد پدیدار‌شناسی و مبتنی بر نمونه‌گیری هدفمند انجام شد‌. به این منظور، مصاحبه‌های عمیق و بدون ساختار با 9 مادر جایگزین انجام شد که به مرکز باروری ناباروری اصفهان مراجعه کرده بودند.داده‌ها با روش 7 مرحله‌ای کولیزی تجزیه و تحلیل شد، که حاصل آن استخراج پنج تم اصلی از یافته‌ها بود که که عبارت بودند از: «دلایل اقدام»، «رابطه مادر جایگزین با مادر درخواست کننده»، «اطرافیان»، «احساس مادران جایگزین» و «روند تصمیم‌گیری».. نتایج حاکی از آن بود که دلیل اصلی اقدام مادران به اجاره رحم مشکلات مالی است، ولی حس انسان دوستانه نیز در این بین بی‌تأثیر نبوده است. روابط مادران جایگزین و درخواست کننده معطوف به زمان بارداری است و اکثراً ترجیح می‌دادند که این رابطه بعد از زایمان به طور کامل قطع شود. وابستگی عاطفی شدیدی هم میان مادران جایگزین و فرزند در رحم آن‌ها مشاهده نشد.
کلیدواژگان
رحم جایگزین؛ تجارب مادران جایگزین؛ پدیدارشناسی

نویسنده :حمیدرضا صادقی ؛ حکیمه ملک احمدی

مقاله 6 ، سال 1 ، شماره 2

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه رفتار باروری در خانواده‌های جوان ایرانی و نگرش آن‌ها به فرزندآوری، در میان گروهی از خانواده‌های جوانِ موجود در محدوده سنی 38-19سال با استفاده از نمونه‌گیری سهمیه‌ای به شیوه تصادفی از مناطق مختلف شهر قزوین انجام شد. نگرش خانواده‌ها به فرزندآوری، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل عوامل موجود در چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و هویّت شناختی- جسمانی گردآوری شد که بااستفاده ازضریب آلفای کرونباخ پایایی آن درحدود86% به‌دست آمد. داده‌های به‌دست آمده بااستفاده از آزمونT وابسته و ANOVA مشاهده شد که آزمودنی‌ها به فرزندآوری و تعدد فرزند، نگرش منفی داشته، بین زن و مرد از حیث نگرش به فرزندآوری درسطح معناداری05/0،تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین تحصیلات، طبقه اقتصادی-اجتماعی و عضویت آزمودنی‌ها در خانواده‌های کم جمعیت یا پرجمعیت و نگرش آن‌ها به فرزندآوری، درسطح معناداری05/0،تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین، مقادیر واریانس به‌دست آمده ازتحلیل عاملی، در این پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی بیش از سایر عوامل چون اعتقادی، فرهنگی و هویّت شناختی- جسمانی بر نگرش منفی خانواده‌های جوان به فرزندآوری تأثیرگذار بوده است.
کلیدواژگان
فرزندآوری؛ باروری؛ خانواده؛ تعددفرزند

نویسنده:سیده فاطمه موسوی

مقاله 5 ، سال 1 ، شماره 2

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه خصوصیات شخصیتی در دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان با مادران شاغل و غیر شاغل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان‌ در شهرستان سرپل ذهاب بود. نمونه شامل 200 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی (خوشه‌ای چند مرحله‌ای) انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتیچند وجهی مینه سوتا (MMPI) و پرونده تحصیلی و مشاوره دانش‌آموزان استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میان دانش‌آموزان با مادران شاغل و غیر شاغل در مؤلّفه‌های افسردگی، رفتارهای ضد اجتماعی و هیستری تفاوت معناداری وجود دارد‌(01/0p
کلیدواژگان
خصوصیات شخصیتی؛ دانش‌آموزان؛ مادران شاغل؛ مادران غیر شاغل

نویسندگان:حسن رضایی جمالویی؛ عبدالرضا عبدالمحمدی؛ حسین مرادی

مقاله 4 ، سال 1 ، شماره 2