مقالات

مقالات (4430)

چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و سلامت روانی زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب بود روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان متاهل زن مدارس دوره ابتدایی شهر داراب در سال تحصیلی1390-1389 و نمونه پژوهش شامل 150نفر از معلمان متاهل دوره ابتدایی شهر داراب است که به روش نمونه گیری خوشه­ ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسش­نامه است که عبارتند از :1- پرسش­نامه ساختار قدرت در خانواده، 2-پرسش­نامه خود پنداره کماساراسوت(SCQ)،3-پرسش­نامه سلامت عمومی(GHQ). تجزیه و تحلیل داده ­ها در این پژوهش در دو سطح آمارتوصیفی و آماراستنبا­طی صورت می­گیرد که در سطح ­آمار توصیفی ­با استفاده ­از مشخصه ­های ­آماری ­نظیر فراوانی، میانگین، انحراف­ معیار، و در سطح آمار استنبا­طی از همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده و خود پنداره رابطه مثبت و معناداری در سطح (01/0>p و 265/0 r =) وجود دارد ولی بین ساختار قدرت در خانواده و سلامت روانی رابطه منفی و معناداری در سطح (0> pو328/0- r=) وجود دارد هم چنین سایر مؤلفه ­های ساختار قدرت در خانواده (حوزه قدرت زن و شوهر، روابط قدرت در خانواده)­ می­تواند سلامت ­روانی ­و خودپنداره ­را­   پیش­بینی ­نماید .
کلیدواژگان
ساختار قدرت‌؛ خانواده؛ خودپنداره؛ سلامت روانی ‏

نویسنده:فرح بخش، لادن معین، سوسن سهامی

مقاله3 ، سال 4 ، شماره 16

چکیده
این مقاله با هدف بررسی رابطه بین نقش ­های مدیریتی زنان با توانایی­ ها و مهارت­ ها تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 84 نفر از مدیران زن مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر گردید و همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش انجام، کار از نوع پیمایشی- همبستگی می­باشد. جهت گردآوری داده ها از سه دسته پرسشنامه استاندارد استفاده شد. میزان پایایی این پرسشنامه ها، با استفاده از روش آلفا کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مهارت­ ها، توانایی­ ها و نقش­ ها: 88/. ،86/. ، 82/ گزارش شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ ها نیز بر اساس نظر متخصصان حاصل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که مهارت­ های انسانی، فنی و ارتباطی و توانایی های فکری– ذهنی و علمی سهم بیشتری در تبیین نقش ­های مدیریتی زنان دارند.
 
کلیدواژگان
مهارت ها؛ توانایی ها؛ نقش‌های‎ ‎مدیریتی.‏

نویسنده:سلیمان ایران زاده، عبدالوحید طاحونی

مقاله2 ، سال 4 ، شماره 16

دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 11:12

اخلاق وفاداری همسران و شاخصه های ارزشی آن در اسلام

نوشته شده توسط

چکیده
در این مقاله اخلاق وفاداری به همسران در چهارچوب اسلام مورد بحث قرار می گیرد. بدین منظور ابتداءاً به معناشناسی این واژه در حوزه ی گستره ی مفهومی آن پرداخته می شود، سپس با استناد به کلام الهی در قرآن، میثاق غلیظ بودن عقد ازدواج، و بر محور رضایت الهی زیستن به عنوان شاخصه های ارزشی وفاداری بین همسران تحلیل می شوند. هنگامی که در خانواده اصل رضایت الهی باشد و ازدواج میثاقی محکم در حیطه فرمانروایی او و وفاداری به عهد و پیمان ها نشانه ایمان، روح وفا به همسر در همه ابعاد زندگی مشترک جریان می یابد. پایبندی به اخلاق وفاداری به همسر نمودهای بسیاری در عرصه های مختلف زندگی و نقش مهمی در سلامت روحی و جنسی خانواده دارد. آموزه های قرآنی جای هیچ گونه مجوزی برای عدم وفاداری در لوازم و تعهدات ازدواج باقی نمی گذارد.
 
کلیدواژگان
وفاداری؛ میثاق؛ ازدواج؛ مودت.‏

نویسنده:سوسن آل رسول

مقاله1 ، سال 4 ، شماره 16

چکیده
تعیین اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخهای مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی شبستر هدف اصلی پژوهش بود. کلیه دانشجویان دختر  و پسر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال تحصیلی 90-89 جامعه آماری این  پژوهش را تشکیل داده است. جهت انتخاب نمونه، روش  نمونه گیری در دسترس به کار رفته است حجم نمونه مورد نظر 30 نفر بوده که بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. روش مورد استفاده این تحقیق از نوع طرح های نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون  با گروه کنترل بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.در پژوهش حاضر پرسشنامه پاسخ های مقابله ای(CRI) و آزمون اضطراب زانگ (SAS) به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی تاثیر معناداری بر تغییر پاسخ های مقابله ای مسأله مدار، پاسخ های مقابله ای هیجان مدار، پاسخ های مقابله ای رفتاری، پاسخ های مقابله ای اجتنابی و پاسخهای مقابله ای شناختی دانشجویان دختر دارد. بر این اساس آموزش رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی می تواند برای تغییر پاسخ های مقابله با استرس در بین دانشجویان مؤثر باشد و در مراکز مختلف مشاوره مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژگان
رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی؛ پاسخ های مقابله ای؛ اضطراب

نویسنده :پرویز کریمی ثانی، مریم احیائی

مقاله8 ، سال 4 ، شماره 15

چکیده
نظر به اهمیت نقش عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در شکل گیری رفتار افراد و و از سوی دیگر نقش مذهب در مقابله با مشکلات و بحرانها، تحقیق حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان در شهر مرند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرند بود (N=246) و از این جامعه، تعداد 150 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، مطابق جدول کرجسی-مورگان  به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر  (YRBSS)، سبک های مقابله ای (CISS)و جهت گیری مذهبی استفاده شد که پایایی هر کدام از آنها به ترتیب85/. ، 92/. و 73/. گزارش شده است. داده ها به کمک آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که: همبستگی معکوس و ضعیف معنی­داری بین سبک مقابله ای مسئله مدار با رفتار پر خطر در دانش آموزان وجود دارد. همچنین بین سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتناب مدار با رفتار پر خطر در دانش آموزان همبستگی مستقیم و متوسط معناداری وجود دارد و همبستگی معکوس و متوسط معنی­داری بین جهت­گیری مذهبی درونی با رفتار پر خطر در دانش آموزان وجود دارد و بین جهت گیری مذهبی بیرونی با رفتار پر خطر در دانش آموزان همبستگی مستقیم و ضعیف معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که: هر سه سبک مقابله با استرس و دو شیوه جهت گیری مذهبی به عنوان متغیرهای پیش بین 53 درصد واریانس رفتار پر خطر را تبیین می کنند. و نیز تأثیر متغیرهای پیش‌بین سبک مقابله هیجان مدار، جهت گیری مذهبی درونی، سبک مقابله اجتناب مدار، سبک مقابله مسئله مدار و  جهت گیری مذهبی بیرونی معنی‌دار است.
کلیدواژگان
‏ رفتارهای پرخطر؛ جهت گیری مذهبی؛ سبک مقابله ای؛ دانش آموزان دختر؛ شهرستان مرند

نویسنده :علی قره داغی ، جعفر محمودی، بهرام اصل فتاحی

مقاله7 ، سال 4 ، شماره 14