مقالات

مقالات (3896)

خانواده، ابتدايي ترين و مهم ترين نهاد جامعه بشري محسوب مي شود و نقش مهمي در فرايند هاي اجتماعي و بهداشت رواني فرد و جامعه ايفا مي كند. با توجه به اهميت اين نهاد مقدس، شناخت عوامل موثر بر تحكيم آن از اهميت فراواني برخوردار مي باشد. برقراري ارتباطات صحيح ميان افراد خانواده، يكي از مهم ترين عوامل در تحكيم اين وحدت و كاهش آسيب هاي عاطفي به شمار مي رود. در اين ميان، شنود موثر، يكي از مولفه هاي برقراري ارتباط درست مي باشد. در بررسي هاي مختلف، مشخص شده است كه عدم برقراري شنود موثر ميان افراد، زمينه ساز عدم درك متقابل مي شود و اين امر به مرور زمان، بي اعتمادي ميان افراد به ويژه زن و شوهر را فراهم مي سازد. زماني كه افراد خود را متعهد سازند تا به سخنان يكديگر گوش دهند، در حقيقت، نشان خواهند داد كه علاقه مند به برقراري يك ارتباط درست مي باشند. در اين مقاله به بررسي رابطه بين شنود موثر و كاهش آسيب هاي عاطفي در خانواده پرداخته شده است. جامعه آماري در اين تحقيق، خانواده هاي تحت مشاوره سازمان بهزيستي شهرستان نيشابور مي باشد. تجزيه و تحليل و بررسي داده ها نيز با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه ميان مهارت هاي شنود موثر، كه شامل مهارت هاي توجه، انعكاسي و پي گيري مي باشد، با كاهش آسيب هاي عاطفي، رابطه معناداري وجود دارد.

کليدواژگان: خانواده، شنود موثر، روابط عاطفي

يكي از مطالبات برحق زنان در قرن بيستم در كشور هاي اروپايي و آمريكايي، داشتن حقوق اجتماعي مساوي با مردان، از جمله داشتن حق راي سياسي بود. از دهه هاي اول اين قرن در كشورهاي مختلف به تدريج حق راي زنان عملي شد و در اواخر اين قرن رفع تبعيض در همه زمينه ها توسط فمينيست ها مورد درخواست قرار گرفت. جهان مدرن در اوايل قرن بيست و يكم تا حدودي به سمت تشابه نقش هاي اجتماعي براي زنان و مردان پيش رفت. اين الگوي مبتني بر ليبرال دموكراسي امروزه به عنوان يك الگوي برتر در جريان جهاني شدن به حساب مي آيد و در اقصا نقاط جهان، زنان در انتظار رسيدن به اين حد از مشاركت اجتماعي و بخصوص سياسي هستند. اما ماجرا در ايران تا حدي متفاوت است. در قرن بيستم زنان ايران با مشاركت در انقلاب مشروطه به فعاليت سياسي پرداختند و در نهضت هاي بعدي نيز مشاركت فعال داشتند. با ورود انديشه هاي اسلامي به سياست، تغيير عميقي در مشاركت سياسي زنان پديد آمد. اين تغيير، خود به عنوان رقيبي براي الگوي ليبرال دموكراسي مطرح است. در اين مقاله تلاش ما بر اين است تا در يك مطالعه تطبيقي و به شيوه اسنادي، وضعيت سياسي زنان در دوران پهلوي را با وضيعت ايشان در دوران جمهوري اسلامي مقايسه كنيم. در اين نوشتار، به دنبال پاسخ گويي به اين سوال نيز هستيم كه مشاركت زنان در سه قوه مجريه، مقننه، و قضائيه چگونه بوده و هست؟ حاصل اين مقايسه نشان مي دهد كه وضعيت سياسي زنان در دوران جمهوري اسلامي پيشرفت چشمگيري داشته است، اما هنوز هم مي توان اميد به افزايش بيش از پيش آن داشت.

کليدواژگان: زنان، فمينيسم، ليبراليسم، زن در اسلام، ايران

بى‌ترديد غنا از موضوعاتى است كه حكم حرمت در شريعت اسلامى بدان تعلق گرفته است. اين ادعا در گفتار فقهاى بزرگوار و نيز در روايات اهل‌بيت (ع) مشهود است. در اين نوشتار نخست پاره‌اى از آراء فقها را ذكر كرده و در پى آن، متعرض روايات مربوط خواهيم شد ديدگاه برخى از فقها پيرامون غنا شيخ صدوق در مقنع (در كتاب حدود، باب شرب خمر و غنا) گويد از غنا پرهيز كن، زيرا خداوند بر آن وعدۀ آتش داده است شيخ مفيد در كتاب مقنعه (در ابواب مكاسب) گويد:

زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و نقش تعیین کننده اش در بقا و گسترش نسل انسانی و پرورش و تربیت فرزندان و مانند آن، همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است. نمی توان در تاریخ از انسان سخن گفت، ولی از زن سخن نگفت. در طول تاریخ، زن پا به پای مرد در فراز و نشیب های زندگی و سازندگی مطرح است. گاه به طور مستقیم و گاه با ترغیب مردان و ایجاد انگیزه های لازم در آنان، نقش سازنده خود را در تاریخ انسانی نشان داده است.
با اینکه زن همیشه در کنار مرد، در تمدن سازی و رشد و شکوفایی جوامع انسانی ـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ نقش آفرین بوده است، ولی از دیر زمان، مورد داوری های غیرمنصفانه نیز قرار گرفته است. بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان علوم انسانی و اجتماعی یا نخواستند و یا نتوانستند، نقش حقیقی و جایگاه واقعی زن را در پیکره انسانی بشناسند.

اين مقاله به بررسي آفرينش زن از ديدگاه آيات قرآن كريم پرداخته و سپس روايات وارده در اين زمينه را بيان نموده است و با پاسخ به برخي شبهات در اين زمينه اثبات كرده است كه بر خلاف برخي تلقي هاي سطحي و قشري از آيات و بر خلاف اسرائيليات (كه در برخي تفاسير آمده) و مورد نقد محتوايي قرار نگرفته است، زن در اسلام داراي آفرينشي اصيل و هم پايه با مرد مي باشد. هر دو از يك مبدأ واحد (نفس واحده) آفريده شده اند و هيچ گونه برتري در اين زمينه نسبت به هم ندارند. در نتيجه، سخناني از قبيل اين كه زن جنس پست تر يا فروتر به مرد است و يا از دنده ي چپ مرد و براي او آفريده شده است را رد مي كند.

كليد واژگان: قرآن، روايات، زن، آفرينش