مقالات

مقالات (3896)

خانواده در اسلام، ركن طبيعي و اساسي اجتماع محسوب مي شود و تشكيل زندگي خانوادگي براي هر انسان، انجام يك وظيفه بزرگ الهي است. در اين ديدگاه، اساس و ماهيت زندگي خانوادگي، «وحدت» است و خانواده با اهداف اساسي «بندگي و طاعت پروردگار» و «مودت و رحمت» شكل مي گيرد. در راستاي تحقق اين اهداف و نيز استمرار و استحكام روابط زناشويي، دين اسلام زن و مرد را به التزام ارزش هاي بسياري توصيه نموده است. اين ارزش ها به عنوان اركان زندگي خانوادگي مطرح و مورد تاكيد واقع شده اند. ارزش هايي همچون خوش رفتاري، سازش و الفت با يكديگر، صبر در برابر يكديگر و التزام به خودآرايي و زينت در خانواده، از مهم ترين توصيه هاي دين اسلام به زوجين مي باشد و زن به عنوان خاستگاه عاطفه، محبت ورزي و جذبه در خانواده، ركن اصلي التزام به اين ارزش ها محسوب مي شود. در اين پژوهش، به روش اسنادي و بر پايه شيوه توصيفي- تحليلي، با رجوع به منابع دست اول و معتبر شيعي، به واكاوي اين سه ارزش و بررسي ويژگي ها و مصاديق آنها پرداخته شده است.

کليدواژگان: خانواده، ارزش، خوش رفتاري، صبر، آراستگي

امروزه زنان، به ويژه در محلات فقير و حاشيه نشين، با توجه به فقر مضاعف، محروميت ها، روحيه مردسالاري و... موجود در اين محلات، مقوله سلامت زيست و زندگي سالمِ خود را در معرض خطر مي بينند. با توجه به رشد روزافزون جمعيت، شهرنشيني، مهاجرت، فقر و حاشيه نشيني كه به روند غالب جهان، به ويژه دركشورهاي جهان سوم تبديل شده است، ضرورت بررسي و مطالعه سلامت زيست اين قشر از جامعه كه سلامت كل جامعه، ارتباط تنگاتنگ و مستقيمي با آنان دارد، از اهميت فراواني برخوردار است. در اين زمينه، با هدف بررسي و سنجش سلامت زيست و دسترسي به شاخص هاي سلامت در ميان زنان ساكن در اين محلات، محله شيخ آباد قم به عنوان محدوده پژوهشي مقاله حاضر مورد بررسي قرار گرفته است.روش مطالعه، تحليلي-توصيفي بوده و تعداد380 پرسش نامه نيز بر اساس مدل كوكران و بر اساس روش نمونه گيري تصادفي در ميان ساكنان توزيع شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه زنان اين محله به علت ضعف مفرط اجتماعي، فرهنگي و نيز خشونت بسيار زياد همسرانشان در معرض انواع تهديدها قرار دارند كه در نهايت موجب افت شديد سلامت زيست آنها شده است .

کليدواژگان: حاشيه نشيني، سلامت زيست زنان حاشيه نشين، شاخص هاي سلامت، شهر قم، محله شيخ آباد
   

خانواده كوچك ترين واحد اجتماعي است كه با پيوند ازدواج شكل گرفته، تبديل به كانون مهر و محبت، انس و الفت، صفا و صميميت و محل پرورش نسل و بقاي آن مي شود. خانواده رسالت تربيت اجتماعي، عقلايي، جسماني و عاطفي يكايك افراد هر اجتماع را برعهده دارد.
بديهي است هر قدر بنياد خانواده از انسجام و استحكام بيشتري برخوردار باشد، استحكام و پايداري جامعه بيشتر خواهد بود. از اين رو، شريعت اسلام، عنايتي ويژه به تحكيم بنياد خانواده دارد و اساس آن را بر پايه هاي سالم و محكمي بنا مي نهد، تا نهال زندگي در آن شكوفا گرديده و سايه الفت بر آن گسترده و سرشار از محبت شود.
در جامعه امروزي نيز ايجاد روابط صحيح و سازنده بين همسران موجب تحكيم بنيان خانواده مي گردد و سعادت و تعالي ديگر اعضا را تضمين مي كند. اين پژوهش با تاسي از قرآن كه پيامبر را الگوي حسنه معرفي كرده است، يكي از ابعاد مهم زندگي پيامبر يعني همسرگزيني و تعدد زوجات و چگونگي رفتار ايشان با همسران خويش را در محيط خانواده را بررسي نموده و شاخصه هاي رفتاري پيامبر با خانواده خود را واكاوي مي نمايد.

کليدواژگان: پيامبر، همسرگزيني، ازدواج، خانواده، رفتار

سه شنبه, 24 اسفند 1395 ساعت 23:07

بررسی جامعه شناختی مهريه

نوشته شده توسط

مهريه يكي از نهادهاي حقوقي پذيرفته شده در شريعت اسلام و در نكاح دائم است. پديد آمدن مهر نتيجه تدبير ماهرانه اي است كه در متن خلقت و آفرينش براي تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر به كار رفته است. قرار دادن مهر براي زن ايجاد شخصيت مي كند، به نحوي كه مي توان گفت ارزش معنوي مهر بيش از ارزش مادي آن است. پژوهش حاضر با هدف پايش جامعه شناختي به موضوع مهريه در دين اسلام و با شيوه اسنادي انجام شده است.
افزايش بي رويه ميزان مهريه و احياناً دور شدن از ماهيت و حكمت وضع و قانون گذاري آن، داراي دلايل و پيامدهايي است. از جمله دلايل آن، تغيير در نظام باورها، نگرش ها و رفتارها و افزايش ارتقاي منزلت اجتماعي زنان مي باشد و از پيامدهاي آن، گريز از ازدواج، نابهنجاري هاي اجتماعي، بحران شخصيتي و ... است. بازشناسي الگوي شرعي مقدار مهريه و قواعد حقوقي و اخلاقي حاكم بر آن مي تواند در اصلاح اين موضوع موثر واقع گردد. نگارندگان در مقام راه كار ايجابي ،بر اين باورند كه از يك سو، راه چاره براي دور نشدن از ماهيت مهريه و برخورداري از كاركرد مطلوب اين نهاد مشروع، توجه به قواعد اخلاقي مربوط به مهريه مي باشد. از سويي ديگر، اصلاح ديدگاه ها نسبت به نهاد ازدواج و اهداف آن براي كاهش مقدار مهريه نقشي بنيادين دارد.

کليدواژگان: ازدواج، خانواده، زن، اخلاق، حقوق
   

تربيت شايسته كودك در اين زمانه، دغدغه ذهني بسياري از والدين و مربيان سرزمين اسلامي مان مي باشد؛ به گونه اي كه آنان را در جست وجوي منابعي كه در مسير تربيت ياري شان كند، به تلاش و تكاپو وا مي دارد.
از منابع مناسبي كه مي تواند محل رجوع دست اندركاران تربيتي قرار گيرد منابع اسلامي است؛ چراكه اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين دين، به مانند تمامي اديان الهي بحث تربيت انسان را مغفول نگذاشته، و تمامي منابع اين دين و به طور عمده دو منبع قرآن و نهج البلاغه سرشار از مفاهيم و اشارات تربيتي مي باشند،كه نيازمند تبيين و ترويج اند.
بر اين اساس، در اين تحقيق، دو منبع ارزشمند اسلامي يعني قرآن و نهج البلاغه براي يافتن اصولي در راستاي تربيت اجتماعي به عنوان بعد و جنبه اي از تربيت، مورد توجه قرار گرفته و استنباط و تبيين اصول بر اساس اين دو منبع، هدف اصلي تحقيق واقع شده است.
با تحقيق و تتبعي كه با روش توصيفي ـ تحليلي صورت پذيرفته، در مجموع هفت اصل (شامل: تفاوت هاي فردي، تسهيل و مسامحت، محبت، مدارا، مسئوليت، مشورت و تعاون) براي تربيت اجتماعي كودك احصا و تبيين شده، و در پايان نيز نكاتي در رابطه با اصول مذكور به منظور بهره گيري دست اندركاران امر تعليم و تربيت مورد اشاره قرار گرفته است.

کليدواژگان: اصول، تربيت، تربيت اجتماعي، قرآن،كودك، نهج البلاغه