مقالات

مقالات (3896)

سه شنبه, 24 اسفند 1395 ساعت 23:28

نقش اجتماعي زنان در لغو امتياز تنباكو

نوشته شده توسط

جامعه ايران در عصر قاجار شاهد دگرگوني هاي زيادي در عرصه هاي مختلف اجتماعي بود. گسترش روابط ايرانيان با جامعه غرب هرچند زيان هاي بسياري بر جامعه ايران وارد كرد، اما از نظر فرهنگي موجب گرديد ايرانيان با دستاوردهاي مدني، حقوقي و اجتماعي آنها آشنا شوند و در اين رهگذر برخي از روشنفكران سعي در برقراري نهادها و مفاهيم مدني غرب در جامعه ايران داشتند. ضعف اقتصادي و سياسي حكومت قاجار موجب واگذاري امتيازهاي متعددي به بيگانگان شد. از ميان امتيازات اعطاشده به اروپاييان، امتياز تنباكو به لحاظ پيامدهاي سياسي و اجتماعي آن، از اهميت بيشتري در تاريخ ايران برخوردار است. در ماجراي قيام عليه اين امتياز، علاوه بر اينكه مردم براي نخستين بار در يك قيام ضد استبدادي مشاركت داشتند، بلكه حضور موثر زنان در بين آنان و اقدام هاي مهمي كه در جهت مخالفت با استبداد ناصرالدين شاهي انجام دادند، داراي اهميت بسياري است. وجود گزارش هايي هرچند اندك درباره نقش زنان عادي در اين جنبش، كه اقدامشان موجب منزوي شدن حكومت شده بود، حايز اهميت است.
اين مقاله مي كوشد با استناد به متون تاريخي موجود و همچنين گزارش هاي سياحان و ماموران خارجي، نقش اجتماعي زنان را در قيام تنباكو تحقيق و تحليل نمايد.از نتايج كلي موضوع مي توان چنين استنباط كرد كه با ورود زنان در جنبش تنباكو، مسير حركت هاي اجتماعي زنان در جنبش هاي ديگر نظير مشروطيت، تا حد زيادي هموار گشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و اسنادي به بررسي نقش زنان در لغو امتياز رژي پرداخته است.

کليدواژگان: ايران، حكومت قاجار، زنان ، امتياز تنباكو، ناصرالدين شاه

اين تحقيق به بررسي عوامل موثر در جذب دانش آموزان دختر به نماز جماعت در مدارس راهنمايي شهرستان كاشان مي پردازد. در اين تحقيق جامع‍ه آماري مورد مطالعه 120نفر از دانش آموزان كلاس دوم و سوم راهنمايي مدرسه دخترانه عترت راوند از شهرستان كاشان در سال تحصيلي 92-1391 هستند.
در اين تحقيق60 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه محقق ساخته، حاوي 25 سوال بسته پاسخ، در طيف پنج درجه اي ليكرت به اندازه گيري متغيرهاي تحقيق پرداخته شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از روش هاي آمار توصيفي شامل جدول و درصد فراواني، رسم نمودار و براي تبيين فرضيات تحقيق از روش هاي استنباطي غير پارامتريك بر اساس نرم افزار آماري spss استفاده شده است.
از يافته هاي پژوهش به دست مي آيد كه عوامل ذيل، بر شركت دانش آموزان در نماز جماعت تاثير دارد: تبليغات مناسب در جذب دانش آموزان به نماز جماعت، تشويق دانش آموزان در جذب به نماز جماعت، امكانات مطلوب در مدارس براي برگزاري نماز جماعت، توجه والدين به مسائل ديني و شركت آنان در نماز جماعت، آگاهي بيشتر دانش آموزان از فوايد نماز جماعت، گرايش مذهبي، اهميت دادن والدين به نماز جماعت، تبليغات مناسب و جذاب براي نماز، حضور مدير، معاون و دبيران در نماز جماعت مدرسه، ارتباط صميمي با امام جماعت و بعكس، مسئوليت پذيري دانش آموزان در نماز جماعت.

کليدواژگان: دانش آموز، نماز جماعت، مدرسه، دوره راهنمايي، انگيزه، شركت

زنان سرپرست خانوار بخش مهمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند؛ ازاين رو، در راستاي توانمندسازي اقشار مختلف جامعه توجه به اين قشر براي نيل به جامعه مطلوب حايز اهميت است. هدف اين مقاله بررسي تاثير خدمات ارائه شده توسط كميته امداد بر توانمند‍سازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد شهرستان زاهدان مي باشد.
اين پژوهش، از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي ـ پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه و حجم نمونه آماري 368 نفر انجام شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss و آزمون هاي آمار استنباطي مانند t تك نمونه اي، آزمون فريدمن و آزمون خي دو استفاده كرده ايم.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهند كه بخشي از خدمات ارائه شده توسط كميته امداد كه در قالب دو بخش خدمات مالي و خدمات آموزشي ارائه مي شوند مانند وام خوداشتغالي، اعتبارات خرد، مستمري موردي و آموزش خانواده بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تاثير دارند، اما برگزاري كلاس هاي آموزشي مهارت هاي فني و حرفه اي و نهضت سوادآموزي بر توانمندسازي اين زنان تاثير ندارد.

کليدواژگان: زنان، سرپرست خانوار، توانمند سازي، توانمند سازي زنان سرپرست خانوار، كميته امداد

سه شنبه, 24 اسفند 1395 ساعت 23:22

بررسی تاثير آموزه های اسلامی بر سبك زندگی

نوشته شده توسط

رواج انواع الگوهاي پوشش، تعامل، مصرف، ... و در يك كلام «سبك زندگي»، هويت هاي جمعي و بخصوص مذهبي را به چالش مي كشد. جهان پسامدرن انواع سبك زندگي هاي را در دسترس افراد فرهنگ هاي مختلف قرار داده است. هر سبك، نمادي از فرهنگي خاص به شمار مي رود كه افراد به مدد آن، هويت خويش را ابراز مي دارند. بي توجهي استفاده كنندگان به جنبه نمادين سبك زندگي، هويت هاي فرهنگي آنها را به چالش مي كشد. هدف اين نوشتار بررسي بازتاب آموزه هاي اسلامي حجاب و عفاف در سبك زندگي و اهميت جنبه نمادين آن است. محقق با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و اسنادي نتيجه مي گيرد كه اولاً، تجلي اين آموزه ها در سبك زندگي، موجب تمايز سبك زندگي اسلامي از ساير سبك هاي زندگي مي گردد. ثانياً، عدم تجلي اين اصل و ساير اصول اسلامي در سبك زندگي مسلمانان موجب مي شود آنان ناخودآگاه و علي رغم ميل باطني خويش، موجبات تخريب و نابودي هويت مطلوب و به عبارتي تعلقات، باورها و ارزش هاي خويش را فراهم آورند.

کليدواژگان: مذهب، هويت جمعي، فرهنگ، اسلام، مدرنيته، پست مدرنيته

كار و فعاليت اقتصادي زنان در محيط خارج از خانه امري تازه نيست.زنان همواره در طول تاريخ دوشادوش مردان كار مي كرده اند.اين مسئله و آثار و نتايج آن بر محيط خانواده و اجتماع از ديد پژوهشگران پنهان نبوده است.حضور زن در اجتماع آثار مثبت و منفي براي خانواده به دنبال داشته است.در اين تحقيق برآنيم كه تاثير اشتغال زنان بر دوام و استحكام خانواده و نيز تاثيري كه بر كاركردهاي خانواده دارد مورد بررسي قرار گيرد .در نهايت اينكه اشتغال زنان به صورت كلي نمي تواند تهديدي براي خانواده باشد، بلكه بسته به نوع شغل زن،ميزان درآمد آن،رضايت مندي زن از شغل،دايم يا موقت بودن آن آثار متفاوتي خواهد داشت.

کليدواژگان: اشتغال، زن، خانواده، كاركرد، طلاق