فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اجتماعی  روان شناختی زنان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (294)

طبقه بندي هاي فرزند

چکیده
 
 این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی در به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان زن ادارۀ آموزش ‌و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. پایایی سؤالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه‌ها به‌وسیلۀ خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش تأیید شد. یافته‌ها، تأیید مسیر ارتباط بین متغیرهای این پژوهش را نشان می‌دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که توانمندسازی روان‌شناختی و ابعاد آن پیش‌بینی کنندۀ معناداری برای به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان است. به‌عبارت‌دیگر توانمندسازی روان‌شناختی بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان اثرگذار است.
کلیدواژگان
توانمندسازی روان‌شناختی؛ اشتراک‌گذاری دانش؛ کارکنان زن؛ مدیریت دانش

نویسنده:رحمت‌الله قلی‌پور؛ حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

مقاله7 ، سال سیزدهم، شماره 45

چکیده
 
پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه، تبیین نقش جنسیّت در جوانان انجام شد. طرح نیمه تجربی پژوهش، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه مازندران بودند که از طریق همتاسازی، نمونۀ لازم برای هر یک از دو گروه آزمایش و کنترل 10 نفر تعیین شد. در این پژوهش افراد در معرض نمایش فیلم تبلیغاتی با مضمون آگهی‌های خدمات عمومی قرار گرفتند. البته قبل و بعد از نمایش فیلم از هر فرد خونگیری شد، در ادامه افراد به پرسشنامه‌ای که به منظور سنجش متغیر قصد کمک مالی تهیه شده بود، پاسخ می‌دادند و در نهایت به همۀ افراد مبلغ یکسانی بن تحویل داده شد تا هر فرد بعد از نمایش فیلم دربارۀ اهدای آن به مؤسسۀ خیریه تصمیم‌گیری کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با SPSS18 انجام شد. نتایج نشان داد میان مردان و زنان در میزان ترشح هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی به فعالیت‌های خیرخواهانه و میزان کمک مالی به فعالیت‌های خیرخواهانه تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی
کلیدواژگان
مؤسسۀ خیریه؛ تفاوت‌های جنسیّتی؛ هورمون اکسی توسین؛ قصد کمک مالی

نویسنده:میثم شیرخدائی؛ فرزام فرزان؛ رزیتا فتحی؛ ندا طهماسبی روشن؛ فرشته خلیلی پالندی

مقاله6، سال سیزدهم، شماره 45

چکیده
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران انجام شد. در این مطالعۀ توصیفی- مقطعی 374 پرستار شاغل در هشت مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ اطلاعات فردی و پرسشنامۀ تعارض کار- خانواده کارلسون[1] ارزیابی شدند داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تعارض کار – خانواده از نظر فشار و تعارض خانواده- کار از نظر زمان، بیش‌ترین حیطۀ تأثیر‌گذار در تعارض پرستاران هستند. مدل رگرسیون نشان داد که از بین عوامل فردی علاقه به شغل، شغل دوم و نگهداری از سالمندان یا فرزند معلول در حیطۀ تعارض کار با خانواده و علاقه به شغل، داشتن شغل دوم، نگهداری از سالمندان یا فرزند معلول و شرایط شغلی همسر در حیطۀ تعارض خانواده با کار معنادار و مرتبط است. یافته‌های این پژوهش به اهمیت ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی و شغلی پرستاران تأکید می‌کند‌،به طوری که با آگاه کردن مسئولان از نتایج این پژوهش می‌توان گام مهمی در جهت کاهش مشکلات پرستاران و افزایش کیفیّت خدمات رسانی به آن‌ها برداشت.

[1]. Carlson
کلیدواژگان
کار؛ خانواده؛ پرستاران بیمارستان؛ تعارض

مقاله 5 ، سال سیزدهم، شماره 45

نویسنده:معصومه حسابی؛ شاهرخ مقصودی؛ عبدالحسین امامی سیگارودی؛ احسان کاظم نژاد لیلی؛ آرزو منفرد مژدهی

چکیده
امروزه، اینترنت با ضریب نفوذ گستردۀ خود توانسته است حوزه‌‌های مختلف زندگی افراد را متأثر کرده و با ایجاد حوزه‌ای متعلق به خود، فضایی ایجاد کند که افراد بتوانند با گریز از محدودیت‌ها به بیان خود اقدام کنند. افراد در اینترنت به اسامی قابل جستجویی تبدیل می‌شوند که رخدادها و فعالیت‌های زندگی روزمرۀ آن‌ها از دید کسی پنهان نمی‌ماند. در پژوهش حاضر رابطۀ استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری بررسی شد. اطلاعات به دست آمده از نمونۀ آماری 225 نفری این پژوهش با نرم‌افزار spss تحلیل شد و رابطۀ میان متغیرهای پژوهش از طریق آزمون‌های همبستگی سنجیده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد میزان دسترسی به اینترنت، میزان خدمات مورد استفاده از اینترنت و تنوع اهدافی که افراد در استفاده از اینترنت دارند، همگی با خود اظهاری و بیان ویژگی‌های شخصی افراد رابطه دارند؛ همچنین هر چه تمایل به گمنامی در اینترنت بیش‌تر می‌شود، خود اظهاری افراد نیز بیش‌تر می‌‌شود. داده‌های به‌دست آمده از نمونه مورد نظر ضمن تأیید وجود رابطۀ بین دو متغیر استفاده از اینترنت و خود اظهاری، نشانۀ آن است که استفاده بیش‌تر از اینترنت به خود اظهاری و بیان بیش‌تر ویژگی‌های مربوط به حوزۀ شخصی افراد منجر می‌شود.
کلیدواژگان
اینترنت؛ حوزۀ شخصی؛ خود اظهاری؛ گمنامی

مقاله4، سال سیزدهم، شماره 45

نویسنده:افسانه توسلی؛ انسیه جلالوند

کیده
پژوهش حاضر به منظور مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی در گروهی از زنان شهر تهران و ایروان انجام شد. بر این اساس 184 زن مورد خشونت قرار گرفتة ایرانی و 33 زن مورد خشونت قرار گرفتة ارمنی که به شیوة نمونه در دسترس به دادگاه‌ها، مراکز پزشکی قانونی، مشاوره و مراکز غیر دولتی حمایت از زنان مراجعه کرده بودند و 228 زن مورد خشونت قرار گرفتة ایرانی و 112 زن مورد خشونت قرار گرفتة ارمنی که به دلایلی به مراکز فوق مراجعه‌ای نداشته‌اند که از نظر سن و زمان ازدواج با گروه نخست همتا شدند، انتخاب شده است. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود و از پرسشنامه‌های خشونت علیه زنان، جامعه‌پذیری جنسیّتی، حمایت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی و سلامت روان استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که زنان ارمنی خشونت دیده‌ای که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند، نسبت به گروه کنترل ارمنی از خشو‌نت‌های بیش‌تری رنج می‌بردند. سطح جامعه‌پذیری جنسیّتی، دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی شان نسبت به گروه کنترل بیش‌تر بوده است. سلامت روان زنان ارمنی که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند، نسبت به زنان ارمنی گروه کنترل کم‌تر بوده است و از افسر‌دگی شدید رنج می‌بردند. دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش اعمال انواع خشونت‌ها از سوی مردان علیه همسرانشان بوده است و پیروی بیش‌تر از الگو‌های جنسیّتی موجب افزایش اعمال خشونت از سوی مردان ارمنی علیه همسرانشان بوده است. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که زنان ایرانی خشونت دیده‌ای که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند، نسبت به گروه کنترل بیش‌تر مورد اعمال انواع خشونت‌ها از سوی همسرانشان هستند. جامعه‌پذیری جنسیّتی دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی شان نسبت به گروه کنترل بیش‌تر بوده است. سلامت روان زنان ایرانی که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند نسبت به گروه کنترل کم‌تر بوده است. همچنین دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش اعمال انواع خشونت‌ها از سوی مردان علیه همسرانشان بوده است. و پیروی بیش‌تر از الگوهای جنسیّتی موجب افزایش اعمال خشونت از سوی مردان ایرانی بوده است. همچنین سرمایه‌ها، حمایت‌های اجتماعی‌، جامعه‌پذیری جنسیّتی سهمی تعیین کننده در پیش‌بینی اعمال انواع خشونت‌ها از سوی مردان ایرانی علیه همسرانشان داشته است.  
کلیدواژگان
خشونت علیه زنان ازدواج کرده؛ زنان ایرانی و ارمنی؛ حمایت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی؛ جامعه‌پذیزی جنسیّتی؛ سلامت روان

 مقاله3 ، سال سیزدهم، شماره 45

نویسنده:مهرداد نوابخش؛ میترا خاقانی فرد

چکیده
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده بود. چارچوب نظری مقالة حاضر با استفاده از نظریة سرمایة‌اجتماعی تدوین شد. جامعة آماری 400 نفر از زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای به‌دست آمده است، نتایج نشان داد که به ترتیب، متغیرهای ساخت قدرت، تعداد فرزندان، درآمد پاسخگو و سرمایة اجتماعی به طور کلی 5/21%تقسیم کار خانگی را تبیین می‌کنند.
کلیدواژگان
کار خانگی؛ خانواده؛ زنان متأهل؛ شاغل در آموزش و پرورش مشهد؛ سرمایة اجتماعی

مقاله2 ؛ سال سیزدهم، شماره 45

نویسنده:مهدیه رضوانی؛ هما زنجانی‌زاده

چکیده
امروزه فیلم‌های ‌عامه‌پسند نوعی تولید رسانه‌‌ای محسوب می‌شوند که بر اساس تئوری‌های مطالعات فرهنگی به‌عنوان یک متن، قرائت‌ها و خوانش‌های گوناگون و گاه معارض را فراهم می‌کنند . این قرائت‌ها و خوانش‌ها نوعی تولید ثانویه محسوب شده و علت‌‌‌ها و انگیزه‌های متعددی را در بر می‌گیرد. لذا در پژوهش حاضر خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های ‌عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره‌‌ای، با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و مصاحبة اکتشافی و حجم نمونة 400 نفر بین زنان در شهر ساری انجام شد. داده‌های به‌دست آمده از طریق تکنیک آماری آزمون دوجمله‌ای(Binomial Test)تجزیه و تحلیل شدند که یافته‌‌‌ها نشان داد 85 درصدپاسخگویان با متغیرگریز از واقعیت به خوانش فیلم‌‌‌ها اقدام کرده و شاخص کمبود عشق از این متغیر برای حل متنی خود به وفور عشق در سریال‌‌‌ها روی آورده است.نتایج به طور کلی حاکی از آن بود که زنان با هم‌ذات‌پنداری با بازیگران سریال‌ها، بازنمائی هویّت زنانه‌،گریز از واقعیت و بازنمائی گذشته، از فیلم‌‌‌‌ها رمزگشائی و به خوانش آن‌‌ها اقدام می‌کنند
کلیدواژگان
فیلم‌های ‌عامه‌پسند؛ هم‌ذات‌پنداری؛ بازنمایی هویّت زنانه؛ بازنمائی گذشته؛ گریز از واقعیت

مقاله1 ، سال سیزدهم، شماره 45

نویسنده:علی رحمانی فیروزجاه؛ سعدیه سهرابی

چکیده
با وجود افزایش حضور زنان در محیط‌های کار، میزان ارتقاء زنان به سطوح عالی مدیریت با پیشرفت تحصیلی و تجربیات حرفه‌ای آن‌ها همخوانی ندارند. بنابراین، وجود نوعی مانع نامرئی به نام سقف شیشه‌ای بارز است. زنان در مواجه با این مانع باورهای مختلفی دارند که می‌تواند ارتقاء شغلی آن‌ها را افزایش یا کاهش دهند. این باورها شامل انکار، انعطاف‌پذیری، پذیرش ، استعفا است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری بر باور سقف شیشه‌ای در بانوان شاغل در بخش ستادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بود. تحقیق با اتخاذ ماهیت توصیفی پیمایشی از طریق تحلیل همبستگی، سبک‌های رهبری باس و آوولیو و باورهای زنان ا در مواجه با سقف شیشه‌ای بررسی کرد. جامعۀ آماری از میان بانوان شاغل در بخش ستادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با تحصیلات دیپلم به بالا، در نظر گرفته شده است. سپس بر حسب تحلیل‌های آماری نمونۀ مناسبی از آن‌ها انتخاب شد و در نهایت با استفاده از پرسشنامه‌های ساختارمند نسبت به اخذ دیدگاه افراد اقدام شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد، سبک رهبری تأثیر معنادار و مثبتی بر باور سقف شیشه‌ای بانوان دارد.
کلیدواژگان
سبک رهبری؛ باورهای سقف شیشه‌ای در زنان؛ پیشرفت شغلی

نویسنده:داریوش غلامزاده؛ فریده حق‌شناس کاشانی؛ فاطمه محمدخانی

مقاله7، سال سیزدهم، شماره 44

چکیده
جنسیّت متغیر مهمی است که تأثیر آن بر شخصیت و هیجان‌خواهی در پژوهش‌های مختلفی بررسی شده است. نتایج این پژوهش‌ها در برخی موارد متناقض است که می‌تواند نشان از نقش فرهنگ بر این روابط باشد. لذا، پژوهش حاضر با هدف، بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در پنج عامل بزرگ شخصیت و هیجان‌خواهی در دانشجویان دانشگاه تهران اجرا شد. نمونه‌ای شامل 177 دانشجوی مقطع کارشناسی (دختر= 108، پسر=69) به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران انتخاب شدند و به پرسشنامۀ پنج عاملی شخصیت کاستا و مک‌کری (1992) و مقیاس هیجان­خواهی نسخه پنجم زاکرمن (1978) پاسخ دادند. براساس یافته‌ها، تفاوت معناداری میان دختران و پسران در پنج عامل بزرگ شخصیت وجود داشت. دختران نمرات معنادار بالاتری در گشودگی به تجربیات و توافق‌پذیری نسبت به پسران کسب کردند. همچنین، تفاوت معناداری در هیجان‌خواهی دختران و پسران به­دست آمد. پسران به‌طور معناداری نمرات بالاتری در زیر مقیاس‌های هیجان‌طلبی و ماجراجویی، نابازداری و حساسیت به ملالت، نسبت به دختران کسب کردند
کلیدواژگان
گشودگی به تجربیات؛ توافق‌پذیری؛ هیجان‌خواهی؛ تفاوت‌های جنسیّتی

نویسنده:سوده رحمانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا تنها

مقاله6، سال سیزدهم، شماره 44

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل شهر کرمانشاه انجام شد. برای اجرای این پژوهش توصیفی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان زنان متأهل شهر کرمانشاه نمونه‌ای به حجم 600 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نشانگان اختلال‌های روانی(scl-90)، اعتماد اجتماعی، فرهنگ شهروندی، ارزش‌ها و باورها و پرسشنامۀ اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شد، برای تحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین ویژگی‌های حساسیت میان فردی، افسردگی، پرخاشگری، فوبی و روان پریشی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط خود فرد رابطۀ مثبت وجود دارد، اما در ارتباط با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط همسر فقط دو ویژگی اضطراب و روان پریشی با آن رابطه دارند، اما بین سایر ویژگی‌های روان‌شناختی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط همسر رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین بین مشارکت‌جویی، مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی و فرهنگ شهروندی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که توان افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط خود فرد بیش‌تر است
کلیدواژگان
خیانت زناشویی؛ اختلال روانی؛ اعتماد اجتماعی؛ فرهنگ شهروندی؛ باورها و ارزش‌ها

مقاله5، سال سیزدهم، شماره 44

نویسنده:جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ امید محمدی؛ شریفه حق‌شناس

صفحه1 از21