23 آبان 1396 ساعت 12:11

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس ایمان در رابطه زناشویی

نوشته شده توسط یاسر رضاپور میرصالح - اکبر آقایانی چاوشی - علی ملازمانی - مصطفی صابری
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

این پژوهش با هدف طراحی و تعیین برخی از ویژگیهای روانسنجی مقیاس ایمان در رابطه زناشویی به منظور تهیه ابزاری برای سنجش نگرش مذهبی در رابطه زناشویی انجام شد. به این منظور، 243 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه ای از بین دانشجویان دانشگاه های استان تهران و همسران آنها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس ایمان در رابطه زناشویی که بر اساس مطالعات نظری و پژوهشی و مصاحبه با زوجین مذهبیِ موفق طراحی شد، پرسشنامه تقدس در ازدواج و مقیاس حضور خداوند در زندگی زناشویی ماهونی و همکاران (1999)، شاخص رضایت زناشویی هادسون (1992) و مقیاس مذهب‌گرایی اسلامی بهرامی احسان (1384). داده ها نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروه های مستقل تحلیل شد. در بررسی یافته ها، روایی محتوایی سؤالات از نظر کارشناسان آگاه به موضوع و روایی صوری سؤالات از نظر آزمودنیهای شرکت‌کننده در پژوهش در مرحله پایلوت مورد تأیید قرار گرفت و 19 گویه در این مرحله حذف شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 33 گویه باقیمانده از شش عامل الگوی عملی اعتقادی دینی، (عدم) تردید اعتقادی، اتکا به خداوند، حضور خداوند، ارزشگذاری مذهبی و مسئولیت‌پذیری دینی اشباع شده است. همچنین نتایج نشان داد که ایمان در رابطه زناشویی دارای روایی همگرای معنی‌داری با نمره های پرسشنامه های تقدس در ازدواج، حضور خداوند در رابطه زناشویی، شاخص رضایت عمومی زناشویی، و مقیاس مذهب‌گرایی اسلامی بود (001/0 > p). همبستگی نمره های آزمودنیها در دوبار اجرای آزمون به فاصله زمانی یک هفته معنی‌دار بود (85/0 = r) که نشان از پایایی بازآزمایی خوب مقیاس می‌داد (001/0 > p). هم¬چنین ضریب آلفای کرونباخ کل سؤالات استخراج شده 94/0 = α بود. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که مقیاس ایمان در رابطه زناشویی، ابزاری با روایی و پایایی مناسب برای سنجش نگرش مذهبی به زندگی زناشویی در زوجین است.

خواندن 91 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید