مباحث اصلی پایان نامه حاضر در شش بخش تدوین شده اند: بخش اول (جواز اشتغال زنان): تساوی زنان ومردان در گوهر انسانی، حق مالکیت زنان و اطلاق سفارش به کار برای مردان و زنان ؛ بخش دوم (ضرورت اشتغال زنان) : نیازمندیهای خاص زنان، تناسب برخی از کارها با روحیات زنان و امرار معاش خانواده های بی سرپرست ؛ بخش سوم (اشتغال زنان و وظایف خانوادگی) : اشتغال زنان و وظایف شوهرداری واشتغال زنان و وظایف تربیت فرزند ؛ بخش چهارم(اشتغال زنان و محیط کار) : آداب حضور زنان در محل کار، مشاغل مناسب با تواناییها و روحیات زنان،مشاغل نا مناسب با تواناییها و روحیات زنان ؛ بخش پنجم (فواید اشتغال زنان) : تهذیب اخلاق زنان وبکارگیری نیمی از نیروی کار جامعه ؛ بخش ششم(آفات اشتغال زنان و راههای رفع آنها) : فساد اخلاقی وپرده دری،وخستگی و کاهش قدرت انجام وظایف خانه .

مباحث اصلی پایان نامه حاضر در شش بخش تدوین شده اند: بخش اول (جواز اشتغال زنان): تساوی زنان ومردان در گوهر انسانی، حق مالکیت زنان و اطلاق سفارش به کار برای مردان و زنان ؛ بخش دوم (ضرورت اشتغال زنان) : نیازمندیهای خاص زنان، تناسب برخی از کارها با روحیات زنان و امرار معاش خانواده های بی سرپرست ؛ بخش سوم (اشتغال زنان و وظایف خانوادگی) : اشتغال زنان و وظایف شوهرداری واشتغال زنان و وظایف تربیت فرزند ؛ بخش چهارم(اشتغال زنان و محیط کار) : آداب حضور زنان در محل کار، مشاغل مناسب با تواناییها و روحیات زنان،مشاغل نا مناسب با تواناییها و روحیات زنان ؛ بخش پنجم (فواید اشتغال زنان) : تهذیب اخلاق زنان وبکارگیری نیمی از نیروی کار جامعه ؛ بخش ششم(آفات اشتغال زنان و راههای رفع آنها) : فساد اخلاقی وپرده دری،وخستگی و کاهش قدرت انجام وظایف خانه .

هدف: هدف مطالعۀ کیفی پدیدارشناختی حاضر، درک بسترها و پیامدهای طلاق از رویکرد تجربه‏ ای زنان مطلّقه و چگونگی برخورد با این تجربه در زندگی بعد از طلاق است. برخلاف مطالعات اثبات‏گرایانه که مسئله‏ ی طلاق را عمدتاً از منظر بیرونی مطالعه کرده و به عوامل بروز جدایی بین زوجین می‏پردازند، این مطالعه‏ بر دریافت تجربه ‏مند زنان از نگاه خودشان متمرکز شده و چگونگی تعامل آنها را با زندگی جدید واکاوی می‏کند.
روش:این مطالعه، رویکرد نظری و روش‏ شناسی پدیدارشناسی را برای آشکار سازی و بازنمایی تجربه‏ ی طلاق از نگاه زنان مطلّقه به‏ کار گرفته و فرآیند آن را از زبان سوژه ‏های مورد مطالعه روایت می‏کند. روش نمونه‏ گیری در این مطالعه از نوع هدفمند با حداکثر تنوع بوده و با نمونه ‏ای هدفمند از زنان مطلّقه‏ ی شهر تهران بر اساس معیار اشباع نظری مصاحبه‏ ی کیفی صورت گرفته است.
یافته‏ ها: مطابق یافته‎ها عوامل زمینه‏ ساز طلاق در چهار محور کلی بسترهای اقتصادی، بسترهای فردی ـ روان‏شناختی، بسترهای ارتباطی و بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی دسته ‏بندی می‎شوند.  پیامدهای طلاق برای زنان مطلّقه نیز در سه عنوان پیامدهای فردی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی ‏بررسی شدند.
نتیجه‏ گیری:براساس تجربۀ زیستۀ زنان مطلّقه دو بستر کلان (اجتماعی/ فرهنگی و اقتصادی) از یک طرف و دو بستر میانی و خرد (فردی و تعاملی) از سوی دیگر زمینه‏ های بروز طلاق می‏باشند. در بخش شیوه‏ های سازگاری زنان مطلقه نیز دو راهبرد کلی زندگی با خانواده‏ ی پدری و تشکیل زندگی مستقل مطرح شدند.
کلیدواژه ها
پدیدارشناسی؛ تجربۀ زیسته؛ بسترها و پیامدها؛ سازگاری؛ زنان مطلقه‌ی تهران

xهدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعهد زناشویی بر پایه عواطف خودآگاه (شرم و گناه) و تمایزیافتگی خود در بین دانشجویان متأهل بود.
روش:پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تشکیل می‏دهند که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد110 دانشجوی متاهل به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول نمونه گیری کریچی و مورگان(1979) انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسش نامه های تمایزیافتگی خود (DSI)، آزمون عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)و پرسش نامه تعهد زناشویی (MCQ) جمع‏آوری شدند و با استفاده آزمون‏های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان و گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که تمایزیافتگی خود با تعهد زناشویی رابطه مثبت معنادار (01/0p<)، احساس شرم با تعهد زناشویی رابطه منفی معنادار (01/0p<) دارند و این دو متغییر در مجموع قادر به پیش بینی 36 درصد از واریانس تعهد زناشویی هستند. همچنین نتایج نشان داد که بین احساس گناه با تعهد زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد و این متغیر توانایی پیش بینی تعهد زناشویی را تدارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین می‏توان نتیجه گرفت افرادی که سطح تمایزیافتگی بالاتری دارند و همچنین کمتر احساس شرم می‏کنند، تعهد زناشویی بیشتری دارند.
 
کلیدواژه ها
تعهد زناشویی؛ تمایزیافتگی خود؛ عواطف خودآگاه

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطۀ بین سبک‏های دلبستگی بزرگسالان و سبک های حل تعارض زناشویی انجام گرفت.
روش:در این مطالعه روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه آماری این پژوهش شامل 285دبیر مرد و زن متأهل بود که به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب و به پرسشنامه تجدیدنظرشده تجارب در روابط نزدیک(ECR-R) و پرسشنامه سبک‏های حل تعارض زناشویی(ROCI-II)جواب دادند. از روش آماری توصیفی و رگرسیون گام به گام جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تعیین سهم هر کدام از آنها در پیش بینی بکارگیری سبک‏های مختلف حل تعارض استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که سبک دلبستگی ایمن بیشترین فراوانی و سبک دلبستگی دل مشغول کمترین فراوانی را در آزمودنی‏های مورد مطالعه داشتند و همچنین از بین سبک‏های حل تعارض زناشویی مصالحه و یکپارچه‏سازی بیشترین استفاده را در میان دبیران داشتند. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه معنادار (001/.P<) بین سبک‏های دلبستگی و سبک‏های حل تعارض زناشویی بود و سبک‏های دلبستگی این افراد پیش بینی کننده سبک های حل تعارض زناشویی بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‏رسد سبک های دلبستگی بزرگسالان تاثیر زیادی در نحوه ی بکارگیری سبک‏های حل تعارض دارند. لذا با تشخیص سبک‏های دلبستگی افراد متأهل می‏توان به آن‏ها در حل تعارضات زناشویی کمک فراوان نمود. نتایج این پژوهش را می‏توان در جلسات آموزشی پیش از ازدواج به منظور آگاه ساختن زوجین از عواقب ازدواج افراد با سبک‏های دلبستگی مخاطره آمیز و رابطه آنها با سبک‏های حل تعارض منفی در زندگی زناشویی استفاده کرد و همچنین به مشاورین و کارشناسان امر ازدواج و شاغلین دادگاه‏های خانواده کمک کرد تا ویژگی سبک‏های دلبستگی و سبک‏های حل تعارض را در اختلافات و مشکلات زناشویی چه در کار تشخیص و چه در کار درمان به عنوان یک ملاک مهم در نظر بگیرند.
کلیدواژه ها
‌سبک‏های‌دلبستگی‌بزرگسالان؛ ‌سبک‏های‌حل‌تعارض زناشویی؛ دبیران متأهل

هدف:سلامت خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم و حیاتی جامعه به عوامل مختلفی بستگی دارد، و تا کنون پژوهش های مختلفی درباره آن انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل می‏باشد.
روش:درپژوهش حاضر از روش پژوهش همبستگی استفاده شده است.به این منظور، 135 معلم متأهل در نیم سال اول سال تحصیلی 1393- 1392 به شیوه نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس زوجی انریچ، پرسشنامه هوش اخلاقی، و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار 18SPSS و با شیوه آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‏ها:نتایج تحقیق حاکی از آن است بین هوش اخلاقی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0> P). همچنین بین گرایش مذهبی درونی با رضایت زناشویی ارتباط مثبت و معنادار به دست آمد (01/0> P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش اخلاقی می تواند به طور معناداری 23/0 از واریانس رضایت زناشویی را به طور معناداری پیش بینی کند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر اهمیت هوش اخلاقی و گرایش مذهبی درونی بر رضایت مندی زناشویی در معلمان متأهل را آشکار ساخت و در برنامه‏ های مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره خانواده باید آنها را به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین رضایت زناشویی در نظر گرفت.
کلیدواژه ها
هوش اخلاقی؛ گرایش‏های مذهبی؛ رضایت زناشویی؛ معلمان متأهل

هدف: عشق یک فرآیند روان شناختی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه روان شناسان واقع شده است، زیرا یکی از موضوعات مورد توجه در ازدواج است. هدف این پژوهش مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل بود.
روش:روش این پژوهش از نوع پس رویدادی بود. برای انجام این پژوهش 160 دانشجوی متأهل (80 زن، 80 مرد) از چهار خوابگاه متأهلی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شاهد و دانشگاه تهران به شیوه‌ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه سه بعدی استرنبرگ پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میزان عشق ورزی و ابعاد آن در چهار گروه دانشجویان که براساس مدت ازدواج تقسیم شده بودند، تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی ابعاد عشق ورزی در ابتدای زندگی بالاست، رفته رفته کاهش می‏یابد و بعد دوباره افزایش می‏یابد.
نتیجه‌گیری: رضایت زناشویی را می‏توان به عنوان یک موقعیت روان‌شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی‌آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است، به ویژه در سال‌های اولیه رضایت زناشویی بی‌ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارد.
کلیدواژه ها
عشق؛ مدت ازدواج؛ زن و مرد

صفحه1 از528