اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (65)

مشخصات جلسه: تاريخ:  26/03/95    ساعت آغاز:6:30 صبح    ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه: تاريخ:  19/03/95    ساعت آغاز:6:30 صبح    ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه: تاريخ:  12/03/95    ساعت آغاز:6:30 صبح    ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه: تاريخ: 05/03/95    ساعت آغاز:16    ساعت پايان: 18

مشخصات جلسه: تاريخ:  05/03/95    ساعت آغاز:14    ساعت پايان: 16