اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (65)

چهارمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 22/9/94 برگزار شد.

سومین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 8/9/94 برگزار شد.

دومین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 1/9/94 برگزار شد.

اولین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 24/8/94 با حضور مدیر و اعضای گروه برگزار شد.

تاريخ:  24/06/95    ساعت آغاز:6:30 صبح     ساعت پايان: 8:30