اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (65)

تاريخ:  11/11/94    ساعت آغاز:18:30    ساعت پايان: 20:30

هشتمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 27/10/94 برگزار شد.

هفتمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 20/10/94 برگزار شد.

ششمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 6/10/94 برگزار شد.

پنجمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 29/9/94 برگزار شد.